Инициациястраница1/8
Дата09.08.2019
Размер0.61 Mb.
#126628
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8

Запорізький державний медичний університет

Кафедра іноземних мов

Self-study Work Book on Medical Terminology

(III-IV Modules)

Student ___________________________________

Chair_____________________________________

Department________________________________

Year______________________________________

Group_____________________________________

Запоріжжя – 2013

Укладач: доцент кафедри іноземних мов О.В. Гордієнко, доцент кафедри іноземних мов Л.В. Сазанович. – Запоріжжя, ЗДМУ, 2013.

Рекомендовано у навчальний процес:

Кафедрою іноземних мов Запорізького державного медичного університету

Протокол №_9__від ___29 січня___2013р.
Цикловою методичною комісією з гуманітарних дисциплін Запорізького державного медичного університету

Протокол № __3______ від _21 лютого______2013р.


Центральною методичною радою Запорізького державного медичного університету
Протокол № __4__ від 21 травня 2013 р.

ЗМІСТ

I. Передмова………………………………………………………………….5

II. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Word formation: nouns……………………………………………………7

2. Two-word expressions……………………………………………………11

3. Plural formation…………………………………………………………...14

4. Word formation I: adjectives …………………………………………….16

5. Word association II: partnerships ………………………………………..18

6. Opposites I: prefixes ……………………………………………………..20

7. Word formation: verbs …………………………………………………..22

8. Word association III ……………………………………………………...24

9. Nouns ……………………………………………………………………26

10. Adjectives I ……………………………………………………………..28

11. Adjectives II ……………………………………………………………30

12. Verbs I ……………………………………………………………….…33

13. Verbs II ………………………………………………………………....36

14. Verbs: past tense (regular verbs) ……………………………………….39

15. Verbs: mixed tenses …………………………………………………….41

16. Phrasal verbs …………………………………………………….……...43

17. Verbs: active/passive ……………………………………………..…….46

18. Prepositions …………………………………………………….….…...49

19. Vocabulary in Contexy ………………………………………….….…..51

20. Odd one out …………………………………………………….….…..53

21. Body parts – categories ………………………………………….….….55

22. Opposites II ………………………………………………………..…...58

23. Abbreviations ………………………………………………………….60

24. Symptoms & common illnesses I …………………………………........64

25. Symptoms & common illnesses II ………………………………….….66

26. Instruments and Equipent ……………………………………………...69

III. ДОДАТОК А

Abbreviations…………………………………………………………….….72IV. ДОДАТОК Б

GLOSSARY (зразок)…………………………………………….…………90V. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………...….91

ПЕРЕДМОВА

Оволодіння основами професії лікаря розпочинається із системи загальних та професійних знань. Опанування фахівцем англійського наукового дискурсу професії, або професійного мовлення допомогає під час участі студентів у міжнародних навчальних проектах, а також на подальшому етапі професійного самовдосконалення лікаря, де виникає необхідність звернення до англомовних загально-медичних та наукових джерел.

Навчальний посібник призначено для студентів другого курсу медичних факультетів, спеціальностей 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», які ставлять за мету поглибити свої знання медичної та суміжної термінології, підвищити рівень професійно значимих мовних та мовленнєвих вмінь та навичок. Посібник складено з урахуванням вимог навчальної дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням): затверждено МОЗ України 12.03.2010 р., відповідно до ОКХ та ОПП підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим за принципами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і на виконання наказу МОЗ України від 19.10.2009р. №749 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» та наказу МОН України від 09.07.2009р. №642 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента».

Посібник має за мету розвиток у студентів навичок читання, розуміння та використання медичної термінології, що активно обслуговують сферу професійно-виробничої діяльності. Так само, велика увага приділяється граматичним вправам з використанням галузевої фразеології та термінології.

Головна увага приділена у посібнику вправам на використання англомовної термінологічної лексики, володіння якою сприяє інтелектуалізації науково-виробничої діяльності, полегшує процес самостійного засвоєння знань і реалізації їх, поглиблює знання студентів про ознаки понять, що вивчаються, і є засобом розширення активного професійно зумовленого словникового запасу.

Посібник побудовано за принципом робочого зошита студента: студент виконує вправи у посібнику. В посібнику використано та адаптовано до завдань експериментального навчального плану, розробленого за принципами Європейської кредитно-трансферної системи, автотентичні матеріали з підручників «Check Your English Vocabulary for Medicine» [6] та «English in Medicine» [7].

Посібник призначено для самостійної роботи студентів. У посібнику передбачене багатонаціональне походження студентів ЗДМУ, тому завдання вводяться англійською та російською мовами. Україномовні студенти мають можливість працювати з англійською мовою.

Зміст посібника складають 5 розділи: Передмова, 26 чітко структурованих розгорнутих лексико-граматичних завдань, Додаток А «Абревіатури», Додаток Б «Зразок оформлення глосарія», Перелік використаної літератури.

Кожне лексичне завдання поділено на три рівні складності: Рівень «3» – для студентів, що слабо володіють англійською мовою; Рівень «4» – для студентів, що володіють мовою добре та Рівень «5» – для студентів, що бажають отримати максимальний бал з англійської мови. У Додатку А наведено перелік найбільш поширених медичних абревіатур.

В посібнику поєднуються вправи як репродуктивного характеру, що виконують ознайомлювальну функцію, так і творчі завдання які сприяють активному самостійному використанню термінологічної лексики відповідно до ситуації.

Методичні рекомендації. Посібник разрохавано на студентів II курсу, як завдання для самостійної роботи за темами III та IV модулів «Медична термінологія». Рівень складності лексичних завдань пропонується студенту викладачем. Порядок опрацювання лексичних завдань може бути послідовним або вільним залежно від планів самостійної та індивідуальної роботи та цілей викладача, що виходять з вимог навчальної програми: ввести, закріпити, актуалізувати або проконтролювати засвоєння лексики за окремою темою модуля.-1-

Word formation: nouns

словообразование: существительные


A fast way to expand your vocabulary is to make sure you know the different forms of the words you learn.

Чтобы быстро расширить свой словарний запас, необходимо знать разные формы слов.


Exercise 1: level “3”

The words in this list are all verbs. What are the noun forms? Write them in the second column. The first one has been done for you as an example.Упражнение 1: Уровень “3”

Все слова из списка – глаголы. Определите существительные, которые соответствуют этим глаголам. Запишите их во второй колонке. Первое задание уже выполнено, как пример.Example:

1. diagnose diagnosis

►►►

2. examine _________________

3. prescribe ______________

4. suffer ______________

5. operate ______________

6. cure ______________

7. recover ______________

8. analyse ______________

9. infect ______________

10. carry ______________

11. replace ______________

12. degenerate ______________

13. refer ______________

14. paralyse ______________

15. obstruct ______________Exercise 2: level “4”

Rewrite the sentences below, changing the verbs (which are in bold) to nouns. Do not change the meaning of the sentences, but be prepared to make grammatical changes if necessary. The first one has been done for you as an example.Упражнение 2: Уровень “4”

Перепишите предложения, заменяя глаголы (выделенные жирным шрифтом) существитель-ными. Не меняйте значение предло-жений, но, будьте готовы изменить грамматику. Первое задание уже сделано для вас как пример.Example:

1. I diagnosed that the patient had a heart condition.

My diagnosis was that the patient had a heart condition.

►►►


2. I examined the patient fully.

I made a full___________________________________________________.

3. I prescribed a course of antibiotics.I wrote a____________________________________________________.

4. He suffered very little.He experienced very little______________________________________.

5. We operated immediately.The________________________________________________________.

6. This disease cannot be cured.There is no_________________________________________________.

7. He has recovered fully.He has made a full_____________________________________________.

8. The lab analysed the blood sample.The lab made an____________________________________________.

9. We found that the tissue was infected.We found an__________________________________________________.

10. Ten per cent of the population are thought to carry the bacteria.Ten per cent of the population are thought to be___________________.

11. We replaced the patient's hip.The patient was given a hip________________________________________.

12. His condition has degenerated.There has been a________________________________________________.

13. The patient was referred to a specialist.The patient was given a___________________________________________.

14. His arm was paralysed after the stroke.He suffered____________________________________________________.

15. The artery was obstructed by a blood clot.The blood clot was forming an_____________________________________.

Exercise 3: Level “5”

Match the sentences from Exercise 2 to their Russian equivalents. Then write your answers below. The first one has been done for you as an example.Упражнение 3: Уровень “5”

Найдите русские соответствия предложениям из Упражнения 2. Запишите ответы в полной форме или в строке ответов ниже. Первое задание уже выполненно как пример.Example:

a) Мы заменили пациенту тазобедренный сустав.

→ We replaced the patient's hip.

►►►


b) Я полностью осмотрел пациента.____________________________________

c) Предположительно, десять процентов населения являются носителями бактерии.__________________________________________________________

d) Я диагностировал, что у пациента есть проблемы с сердцем._____________

__________________________________________________________________

e) Эта болезнь не излечима.___________________________________________

f) Он полностью выздоровел._________________________________________

g) Лаборатория сделала анализ образца крови.___________________________

h) Он очень мало мучился.___________________________________________

i) Мы провели экстренную операцию.__________________________________

j) После инсульта у него парализовало руку.____________________________

k) Я назначил курс антибиотиков._____________________________________

l) Мы обнаружили, что ткани инфицированы.___________________________

m) Пациента направили на консультацию к специалисту._________________

n) Его состояние ухудшилось.________________________________________

о) Тромб заблокировал артерию.______________________________________

ANSWERS:

2 b; _______________________________________________________________-2-

Two-word expressions

Устойчивые словосочетания

Exercise 1: Level “3”

Make 15 two-word expressions connected with medicine by combining words from the two lists: A and B. Write down your expression into your Glossary. The first one has been done for you as an example.Example:

A. Heart → B. AttackУпражнение 1: Уровень “3”

Составьте 15 выражений на медицинскую тематику, комбинируя слова из Списка А и Списка В. Запишите полученные пары ответы в ваш Глоссарий. Первое задание уже выполнено как пример.
►►►

List A: allergic, balanced, bedside, biological, bone, brain, clinical, digestive, general, general, allergic, balanced, bedside, biological, bone, brain, clinical, digestive, general, heart, malignant, plastic, primary, surgical

List B: anaesthetic, attack, clock, death, diet, intervention, manner, marrow, practitioner, reaction, surgery, system, tooth, trial, tumour

Exercise 2

Match each expression with the appropriate phrase. Use each word once. The first one has been done for you as an example.
Упражнение 2

Используя составленные в Упражнении 1 фразы, обобщите предложения. Каждую фразу используйте только один раз. Первое задание уже выполнено как пример.Level “4”: sentences 18

Уровень “4”: предложения 18

Example:

1. A condition in which the heart has a reduced blood supply because one of thearteries becomes blocked by a blood clot, causing myocardial ischaemia and myocardial infarction. → heart attack

►►►

2. A substance given to make someone lose consciousness so that a major surgical operation can be carried out. _________________________________________________________________3. Soft tissue in cancellous bone._______________________________________

4. The treatment of disease or other condition by surgery.____________________

__________________________________________________________________

5. Any one of the first twenty teeth which develop in children between about six months and two-and-a-half years of age, and are replaced by the permanent teeth at around the age of six. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Surgery to repair damaged or malformed parts of the body.________________

__________________________________________________________________

7. A condition in which the nerves in the brain stem have died, and the person can be certified as dead, although the heart may not have stopped beating. __________________________________________________________________

8. The way in which a doctor behaves towards a patient, especially a patient who is in bed.___________________________________________________________Level “5”: sentences 815

Уровень “5”: предложения 815

9. An effect produced by a substance to which a person has an allergy, such as sneezing or a skin rash._______________________________________________

__________________________________________________________________

10. A trial carried out in a medical laboratory on a person or on tissue from a person.______________________________________________________________________________________________________________________________

11. A tumour which is cancerous and can grow again or spread into other parts of the body, even if removed surgically. ___________________________________

__________________________________________________________________

12. A doctor who provides first-line medical care for all types of illness to people who live locally, refers them to hospital if necessary and encourages health promotion._________________________________________________________

__________________________________________________________________

13. The rhythm of daily activities and bodily processes such as eating, defecating or sleeping, frequently controlled by hormones, which repeats every twenty-four hours. _____________________________________________________________

14. The set of organs such as the stomach, liver and pancreas which are associated with the digestion of food.________________________________________________________________________________________________________________________________

15. A diet that provides all the nutrients needed in the correct proportions._______

__________________________________________________________________

-3-

Plural formation

Образование множественного числа


In Column A of this table there are 25 nouns relating to medicine.

Level “3”: Write these words and their translations into your Glossary.

Level “4”: sentences 1–12

For each of the nouns decide whether the correct plural form is in Column B or Column C and then circle it. The first question has been done for you as an example.Level “4”: sentences 13–25

Колонке А содержит 25 слов на медицинскую тематику.

Уровень “3”: Запишите эти слова с переводом в Глоссарий.

Уровень “4”: предложения 1–12

Определите соответствующую форму множественного числа в Колонке А или Колонке C. Обведите правильный вариант. Первое задание уже выполнено как пример.Уровень “4”: предложения 13–25

Column A

Column B

Column C

1.

stratum

stratums
2.

foot

foots

feet

3.

fibula

fibulae

fibulas

4.

glomerulus

glomerulae

glomeruli

5.

abscess

abscesses

abscessi

6.

joint

jointes

joints

7.

bulla

bullae

bullas

8.

testis

testises

testes

9.

septum

septa

septums

10.

oesophagus

oesophaguses

oesophagi

11.

diagnosis

diagnoses

diagnosises

12.

humerus

humeruses

humeri

13.

syringe

syringes

syringae

14.

acetabulum

acetabula

acetabulums

15.

larva

larvae

larvi

16.

chorda

chordas

chordae

17.

varix

varices

varixi

18.

fungus

fungi

funguses

19.

ganglion

ganglions

ganglia

20.

villus

villi

villae

21.

atrium

atria

atriums

22.

pons

pontes

ponses

23.

ovum

ovums

ova

24.

bout

bouts

boutae

25.

cortex

cortexes

cortices

ANSWERS: 1c;_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Каталог: cgi -> irbis64r 14 -> fulltext -> Repozitarij
Repozitarij -> Учебное пособие для самостоятельной работы студентов стоматологического факультета Запорожье 2013
fulltext -> Реперфузионные аритмии: механизмы возникновения, клиническая значимость, методы коррекции
fulltext -> Аритмии сердца нарушения частоты, ритмичности и последовательности сокращений отделов сердца
fulltext -> Абсцесс и гангрена легкого
fulltext -> I общая характеристика химического оружия Медико-тактическая характеристика химических очагов
fulltext -> Словарь по молекулярной биологииб 2-е издание


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница