Конярствостраница13/18
Дата09.08.2019
Размер5.29 Mb.
#128083
ТипРішення
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Выводы. В процессе выведения красно-пестрой породы крупного рогатого скота в связи с увеличением молочной продуктивности и преобразованием экстерьера изменялась производственная типичность коров от молочно мясного (87,5-90,1%) у симментальской породы к низко-молочному (62,7-66,7%) – у 1/2-кровных и молочному (65,4%) – у 3/4-кровных помесей по КПГ. Достоверных различий по массовой доле жира, общего белка, казеина, сывороточных белков, минеральных веществ между группами не установлено. Однако по количеству данных ингредиентов из-за более высоких удоев наблюдалось значительное превосходство коров обильно-молочного типа над другими в среднем от 11 до 36%

Наиболее высокие продуктивное долголетие, пожизненный удой, удой на 1 день жизни и прибыль от реализации молока получены от коров красно-пестрой породы, отелившихся в 25-27 месяцев, имеющих живую массу при первом отеле 501-550 кг и удой за первую лактацию 4500-5000 кг.

Наивысшие показатели продуктивного долголетия и пожизненного удоя коров красно-пестрой породы соответствовали сервис- и сухостойному периодам, продолжавшимся 60-90 дней. В среднем уменьшение сервис-периода на каждые 10 дней сопровождалось сокращением срока эксплуатации на 0,31 лактации и пожизненного удоя – на 2318 кг, а увеличение на каждые 10 дней – 0,28 лактации и 1396 кг соответственно.
Литература. 1.Лефлер, Т.Ф. Молочная продуктивность и живая коров красно-пестрой породы разных производственных типов // Вестн. КрасГАУ. – 2006. – Вып.13. – С. 271-273. 2.Лефлер, Т.Ф. К вопросу о влиянии живой массы коров при первом отеле на пожизненную молочную продуктивность коров красно-пестрой породы // Вестн. КрасГАУ. – 2006. – Вып.14. – С. 218-220. 3.Лефлер, Т.Ф. Взаимосвязь молочной продуктивности с возрастом первого отела у коров красно-пестрой породы // Аграрная наука на рубеже веков: мат-лы рег. науч.-практ. конф. – Красноярск, 2007 - С. 217-219.
УДК 636.082

ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОБНИЦТВА
Кияниця О. В., студент 4 курсу технологічного факультету

Остапенко Л.М., Шевченко О.Б., доценти, наукові керівники

Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність проблеми. У виробництві молока одним з найголовнішим моментів є процес отримання молока. Тобто технологія утримання, годівля, кормовиробництво, доїння, відтворення, вирощування молодняку. Від цих процесів залежить якість і кількість майбутньої продукції.

Тому ці процеси потребують постійної уваги, застосування новітніх технологій, та досвіду світових лідерів у галузі молочного тваринництва.Методи та результати досліджень. Провести аналіз технології виробництва молок, а саме утримання дійних корів, годівлю, доїння, відтворення, вирощування молодняку.

На реконструйованій молочній фермі корів утримують безприв’язно у боксах, із підстилкою з піску, їх годівля здійснюється з кормових столів, годівля цілорічно-однотипна і здійснюється за фізіологічним станом та за продуктивними якостями.

Корови мають постійний доступ до води і їжі. Для доїння використовують установку „Паралель”. Під час доїння тварини не вживають ніяких концентратів. Доять корів три рази на добу через кожні 8 годин до 90 дня лактації, а потім дворазове – через кожні 12 годин.

Молоко фільтрують через одноразові фільтри і швидко охолоджують до 4 оС. Взяття проб від кожної корови, для перевірки в лабораторії його якості на комплексі „Combi Foss – 6200” по 12 показникам, проводять раз у місяць.

Гній видаляють з приміщень скребковим транспортером. Для успішного управління відтворення використовують синхронізацію статевого циклу у корів і телиць. Завдяки цьому відсоток тільності за перше запліднення у корів – 50-60%, у телиць – 60-70%.

Використовують індивідуальний підбір і закріплення биків, перевірених на якість нащадків по системі „INTERBULL”. На 27 день про результат запліднення дізнаються використовуючи УЗВ.

Молодняк вирощують в індивідуальних клітках або будиночках протягом 2 місяців холодним методом.

Висновки: Завдяки впровадженню новітньої, ефективної технології виробництва молока у господарстві на 42 % зменшилися затрати праці на обслуговування корів.

Використання доїльного залу „Паралель” дало змогу зменшити затрати на 35%, кормових столів – 42%, годівлі однотипною кормосумішшю (один раз на добу) – 50%.створення комфортних умов утримання , дозволило вже за першу лактацію отримати надій понад 8000 кг молока, від закуплених за кордоном нетелей голштинської породи.Бібліографія

1. Агрокультура. Молочное животноводство. ”Агро-Союз”, 2005. – 11 с.

2. М. М. Луценко, В. В. Іванишин, В. І. Смоляр перспективні технології виробництва молока. – К.: видавничий центр „Академія”, 2006. – 191 с.

УДК 636.3.082ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Колядинцева О.А., студентка ІІІ курса технологического факультета

Великанова В.С., научный руководитель, кандидат с. – х. наук, доцент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность исследования. Современные технологи животноводства требуют применения новых физиологически адекватных и экономически обоснованных систем кормления сельскохозяйственных животных, так как создание высокопродуктивных стад молочных коров в результате работы селекционеров не является гарантией получения высоких надоев молока на протяжении нескольких лактаций и длительном хозяйственном использовании животных. Оптимизация питания высокопродуктивных молочных коров за счет подбора кормов рациона и ингредиентов комбикормов являются основным условием повышения и сохранения молочной продуктивности [1].

В Украине только 18% молока производится сельскохозяйственными предприятиями, а поголовье коров, к сожалению, сокращается из года в год. Наибольшее количество коров в сельскохозяйственных предприятиях области в Полтавской, Киевской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Харьковской и Винницкой областях. Какие нибудь нарушения технологий содержания и кормления высокопродуктивных коров, особенно перед отелом и в первые недели после родов, приводят не только к снижению продуктивности, а и приводят к развитию кетоза, патологи печени, ацидозу рубца, гиповитаминозов [2].

В последнее время из-за рубежа завозят дорогой племенной скот, который потенциально способен давать 9-10тыс.кг молока, но при отсутствии знаний и навыков работы с высокопродуктивным стадом, закупленные коровы не достигают ожидаемой продуктивности, да и выдерживают они в среднем 2,5 лактации. Это дорогая расплата за незнание.

Проблема сохранения здоровья высокопродуктивных коров в Украине болем остра, чем в старанах с развитым молочным скотоводством [3]. Продуктивность коров зависит от многих факторов, превалирующим из которых является кормление. Набор кормов и постоянство рациона определяет количество и качество молока [4].Метод исследований. Изучение однотипного кормления на рост и развитие ремонтных телок, формирование у них молочной продуктивности.

Результаты исследований. Молочную продуктивность коров голштино-фризной породы при круглогодовой однотипной системе кормления изучали на молочно-товарной ферме в Самарской области. Здесь на протяжении многих лет применяют эту систему кормления (табл. 1).

Таблица Молочная продуктивность коров при круглогодовой однотипной системе (по А.Медведеву 2007 г.)Месяцы

Молочная продуктивность в среднем на 1 фуражную корову, кг

2003 г.

2004 г.

2005 г.

В среднем за 3 года

Март

762,2

690,9

750,0

736

Апрель

815

833,1

771,4

807

Май

813,7

806,8

761,7

794

Июнь

734,2

739,5

708,9

728

Июль

716,2

775,0

691,5

728

Август

775,3

713,1

731,3

740

Сентябрь

708,7

728,4

734,4

724

Октябрь

710,8

744,0

749,5

735

Ноябрь

657,1

766,5

692,9

706

Декабрь

764,3

682,0

765,9

737

Январь

778,9

631,3

778,8

730

Февраль

709,3

741,5

743,8

732

Всего за год

8950,6

8852,0

8880,1

8894

Из приведенных данных в таблице следует, что надой на корову в 2003 году составил 8950,6кг, в 2004 году -8852, в 2005 – 8880 натуральной жирности. Существенного изменения молочной продуктивности по месяцам не отмечено. В среднем за три учитываемых года максимальный надой на корову по ферме отмечен в апреле – 807кг, минимальный – в ноябре – 706кг.

В среднем по сезонам суточный надой молока за 3 года составил 29,4кг: на зиму приходится 26% годового надоя от коровы, весну – 25, лето – 24 и на осень – 25%. Не установлено значительных различий по надою молока и по сезонам года.


Литература. 1. Е.Харитонов. Оптимальное кормление высоко-продуктивных молочных коров // Кормление с.-х. животных и кормопроизводство. –2007. № 10. –С. 28-31. 2. Достоєвський П.П. Головне у молочному скотарстві // Здоров’я тварин і ліки. -2008. -№ 2. – С.8. 3. Хрюков В.С. Управление кормлением коров в переходный период путь к сохранению высокопродуктивного стада // Спеціалізований журнал з питань тваринництва -2007. -№ 4(20). -С.26-28. 4. Медведєв А.. Продуктивность коров при круглогодовом однотипном кормлении //Молочное и мясное скотоводство. № 3, 2007 –С.15-16.

УДК 636.3.082ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Скиба Ю.В. студентка ІІІ курса 5 группы технологического факультета

Велика нова В.С., науковий керівник, кандидат с. – г. наук, доцент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность темы. Молочное скотоводство стремится к достижению положительных результатов в вопросах как увеличения производства молока, так и улучшения его качества.

Указанное сочетание возможно при выполнении ряда условий: наличия высокопродуктивных животных, их полноценное и сбалансированное кормление, соблюдение зоогигиенических и ветеринарных требований, освоение современных технологий. Интенсивное использование молочного скота требует создания и внедрения новых, эффективных и безопасных, доступных и экономически обоснованных кормовых добавок природного происхождения, положительно влияющих на организм и продуктивные качества крупного рогатого скота. В этом контексте наиболее перспективными следует признать натуральные растительные ресурсы, обладающие комплексом биологически активных свойств, в том числе и антиоксидантных.Цель исследований. Проанализировать и дать характеристику факторов, которые влияют на молочную продуктивность.

Результаты исследований. В исследованиях влияния разных факторов на молочную продуктивность были выделены следующие факторы – создание кормовой базы на кормах с высокой питательностью.

Многие так называемые «пороки» молока являются следствием скармливания коровам недоброкачественных, зараженных патогенными бактериями и токсичными грибами кормов. Из-за погрешностей в кормлении могут измениться запах и вкус молока. Так, если коровы поедают траву, в состав которой входит сурепка, лютики, дикая редька, полевая горчица, то в молоке появляются неприятный вкус и запах. Пороки молока наблюдаются при чрезмерном кормлении коров ботвой брюквы, репы, капустным листом [1].

Сегодня уже не надо доказывать преимущества кормления животных однородной сбалансированной кормосмесью вместо раздельного питания. Такой метод позволяет за счет увеличения поедаемости сократить расход основных кормов на 20-30%, снизить затраты труда на кормление в 1,2-1,5 раза при одновременном повышении удоев и качества молока. Таким образом, на основании многочисленных исследований и при соблюдении нижеперечисленных практических советов можно повысить продуктивность и качество молока коров: чем чаще кормить коров, тем меньше изменится кислотность в рубце, тем больше сформируется микробного белка и полнее используются азотистые вещества кормов. Потребность коров в энергии должна удовлетворяться ежедневно и равномерно. Очередность скармливания кормов влияет на кислотность содержимого рубца, усвоение питательных веществ корма, продуктивность и качество молока. Концентрированные корма слабо способствуют выделению слюны, при этом снижается переваривание клетчатки.

Коровам не рекомендуется скармливать за один прием более 2-2,5кг концентратов. Скорость поедания концентрированных кормов зависит от того, в каком виде они задаются корове.

Переход от одного вида корма к другому должен происходить постепенно (в течении 2 недель), чтобы микробы рубца успели адаптироваться к изменяющимся условиям брожения в нем.

Молоко на 85-87% состоит из воды. В зависимости от продуктивности суточная потребность коров в воде колеблется в пределах 80-120л. Вода для поения коров должна быть чистой, теплой (14-160С), прозрачной, без неприятного запаха и вкуса [1].

В результате обследования многих молочных комплексов и ферм с телятниками мы убедились, что основное внимание животноводов сосредоточено на кормлении скота. Однако, продуктивное молочное скотоводство базируется на трех составляющих: генетическом потенциале животных, научно-обоснованном кормлении и поении. Стержнем последнего является микроклимат помещений, соответствующий параметрам общероссийских норм технологического проектирования (ОНТП) животноводческих помещений [2]. Важным условием эффективного введения молочного скотоводства на промышленной основе есть разработка и проведение усовершенствованных технологий содержания животных.

Известно, что неудовлетворительные условия содержания, или резкий переход от одного способа к другому причиняет сильное стрессовое действие и приводит к снижению их продуктивности. Стойло для коров должно быть чистым, сухим, комфортным для пребывания с обеспечением необходимой площади для лежания и пространства для подъема и лежания.

Пренебрежение этими условиями может стать причиной снижения продуктивности [3].

Хотя исследования интенсивности роста и продуктивности животных учеными и практиками длятся более столетия, однако еще изучены недостаточно уточненные закономерности формирования высокой молочной продуктивности и крепкой конституции, не определенные рациональные системы выращивания и длительности продуктивного использования животных. Необходимость дальнейшего накопления данных в этом направлении становится очевидно при создании новых генотипов с широким привлечением потенциала лучших мирровых пород для усовершенствования местных популяций [4].

Важным фактором, определяющим состав и свойства молока, а так же его пригодность для переработки в молочные продукты является количество, качество и соотношение отдельных кормов в рационе животного. При содержании в рационах концентрированных кормов на уровне 25-27% общей энергии рациона повышение жира в молоке выявлено в пределах 2,3-7,1%. Увеличение в рационах концентратов до 35-48% оказывает отрицательное воздействие на процесс синтеза жира в молоке. Как видим, использование завышенных норм концентрированных, сочных и зеленых кормов в рационах высокопродуктивных животных не оказывает положительного влияния на количественный и качественный состав жира и белка в молоке. В молочном скотоводстве в настоящее время широко внедрены новые виды кормов и подкормок, различные премиксы, продукты химической и микробиологической промышленности. Эти корма благоприятно действуют на здоровье животных и их продуктивность и улучшают свойства молока, но выявлены некоторые особенности. Например, при использовании гранул, в состав которых входят грубые корма в измельченном виде (0,3-0,4см), содержание жира в молоке снижается.

Использование брикетированных кормов из цельных растений зернофуражных культур (3-5см) способствует повышению количества жира. Таким образом, для того, чтобы получать на молочных фермах полноценную высококачественную продукцию необходимо, чтобы дойные коровы получали соответствующее кормление с учетом их физиологического состояния [5].Выводы. При изучении влияния разных факторов на молочную продуктивность мы сделали следующие выводы, что на молочную продуктивность влияет кормление коров, их способы содержания, экстерьерные особенности.
Литература. 1. Сердюкова Т. Эффективные корма и кормление. Специализированный журнал по вопросам кормов и кормления. № 4 (20) 2007. 2. И.Ф.Горлов, Е.С.Горбатых. Эффективное использование молочных коров «Ветеринарный консультант». – 2004. - № 18 – с.8. 3. Т.Шкурко. Условия комфортные – животные без стрессов. // Тваринництво України, 2006 – 32 – с. 11. 4. Т.Шкурко. Биологические особенности коров и их молочная продуктивность – 2006 - № 8 – с.11. 5. Прокофьева, Ф.Абрампальский. Качественный состав молока коров в зависимости от уровня кормления – 2007 - № 12- с. 21.
УДК 636.221.28.082.23

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ КОРОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
Шаповалова Т.В., студентка 2 курса ветеринарного факультета

Иванов Л.Н., научный руководитель, кандидат с-г наук, доцент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность проблемы. Характеризуя состояние отраслей животноводства за период независимости Украины, необходимо признать, что взятый предшествующими правительствами курс на обеспечение продовольственной безопасности за счет личных фермерских хозяйств, то есть мелкотоварного производства, себя не оправдал. Несмотря на то, что в этой категории хозяйств на сегодня производится 78% молока, 57% мяса и больше трети пищевых яиц, потенциальные возможности производства продукции и улучшение ее качества здесь очень ограничены: село стареет, отрасль базируется на ручной работе и не имеет инвестиционной привлекательности.

Методы исследований. Красная степная порода Украины имела до «реформирования» сельского хозяйства (до 1991г.) большое количество как чистопородных животных, так и ее помесей с англерской, красной датской, голштинской, красно-пестрой породами.

По экстерьеру и конституции, а также другим признакам красный степной скот относится к культурным заводским породам.

В породе выделяют животных двух типов – более старого, узкотелого, нежной конституции и нового, широкотелого, крепкой конституции. Многие представители породы занимают промежуточное положение между этими двумя типами.

Начиная с 1911 года, велся целенаправленный отбор и подбор по перестройке узкотелого типа в широкогрудый и более гармонично сложенный скот. Это нашло отражение в показателях промеров и индексах телосложения животных.

Таблица 1. - Основные промеры коров в разные годы (см)


Годы

Высота в холке

Высота в крестце

Глубина груди

Ширина груди

Косая длина туловища

Обхват пясти

1911-1969

126,9

130,9

67,1

39,7

154,2

18,2

1972-1975

129,2

131,4

68,1

40,6

155,6

18,6

1991-1995

129,8

133,5

70,8

42,3

158,4

18,7

в среднем по коровам рекордисткам

130,0

135,2

72,8

45,7

160,0

18,8

Согласно данным, указанным в таблицах 1 и 2, красный степной скот из узкогрудого преобразовывается в широкогрудый, более гармонично сложенный. Он превосходит своих прежних представителей не только по экстерьеру и конституции, но и по молочной продуктивности.

Таблица 2. - Основные индексы телосложения коров в разные годы (%)Годы

Длинно-ногость

Грудной

Ростяну-тости

Сбито-сти

Перерос-лости

Костис-тости

Тазо-грудной

1911-1969

41,7

59,1

121,5

116

103,1

14,3

80,6

1972-1975

47,2

59,4

120,4

117

01,7

14,3

81

1991-1995

47,5

1,2

121,3

117,8

102

14,3

83

В среднем по коровам рекордисткам

44

2,7

123

118,1

104

14,4

84,1

Особенно наглядное представление о характере изменений в экстерьере животных дают индексы телосложения коров рекордисток. По сравнению с узкотелыми, широкотелые животные характеризуются не только более гармоничным телосложением (лучшими индексами сбитости, костистости, растянутости), но и более крепкой конституцией.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница