Конярство


ВИКОРИСТАННЯ ПОРОДИ ДЮРОК ПРИ ДВОПОРОДНОМУ СХРЕЩУВАННІстраница7/18
Дата09.08.2019
Размер5.29 Mb.
#128083
ТипРішення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

ВИКОРИСТАННЯ ПОРОДИ ДЮРОК ПРИ ДВОПОРОДНОМУ СХРЕЩУВАННІ
В.А. Волкова, студентка 3 курсу технологічного факультету

Хоменко О.І., науковий керівник, асистент

Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність проблеми. Забезпечення населення висококалорійними та високобілковими продуктами харчування, тобто свининою – це мета вітчизняного та закордонного виробництва [1]. Тому не випадково протягом останніх 15 років у країнах з розвиненим тваринництвом (Данія, ФРН, Нідерланди, Угорщина) зростання виробництва м’яса має місце головним чином за рахунок інтенсивного розвитку свинарства. У цих країнах питома вага свинини в загальному виробництві м’яса становить понад 50%.

Виробництвом товарної свинини в Україні займаються 5 великих промислових комплексів, 650 спеціалізованих господарств та велика кількість середніх та дрібних ферм [2].

В більшості країнах з розвиненим свинарством виробництво товарної свинини основане на використанні двопородного схрещування і гібридизації [3].

Про ефективність використання свиней породи дюрок у схрещуванні проведено багато дослідів з часу їх імпортування [4].

За багаторічний період (майже 20 років) використання свиней породи дюрок в умовах України були вивчені їх акліматизаційні особливості продуктивних якостей при схрещуванні. Основною перевагою породи є її відгодівельні і м’ясні якості. Слід зазначити, що багатоплідність маток – 10,5 – 11,5 поросят, молочність маток – 62,8 – 64,1 кг, маса гнізда у двомісячному віці – 215 кг, вік досягнення живої маси – 178 днів, витрати корму на 1 кг приросту – 3,59 к.од., довжина туші – 95,6 см, товщина шпику на 6-7 грудними хребцями – 23,3 см, маса окосту – 11,7 кг, площа м’язового вічка – 38, 4 см ², також жива маса повновікових кнурців становить – 323 - 335 кг, повноцінних маток – 247-258 кг, що відповідно вище вимог класу еліта на 33 кг і 45 кг; 22 кг і 33 кг. Максимальні показники за цією ознакою у кнурів – 382 кг, у маток – 325 кг (вище вимог класу еліта на 92 кг і 100 кг), що свідчить про високі потенційні можливості тварин [5, 6]. Саме завдяки високим відгодівельним і м’ясним якостям свиней породи дюрок використовують у двопородному схрещуванні з метою отримання помісей з високими м’ясними якостями, що є актуальним у наш час.

Матеріали і методи досліджень. Аналіз відгодівельних властивостей свиней різних генотипів, при використанні в якості батьківської форми кнурів породи дюрок в різних господарствах, країнах, при різних кліматичних умовах.

Результати досліджень. На даний час багатьма вченими проведена велика кількість досліджень як в нашій країні, так і за кордоном, було встановлено, що якість м’яса у свиней залежить від віку, породи, умов годівлі і утримання. Зміна швидкості росту з віком – характерна особливість не тільки всього організму, але й окремих його частин (органів, тканин мускулів і складових скелету).

Нами було проаналізовано використання кнурів породи дюрок в якості батьківської форми при двопородному схрещуванні в умовах ВАТ Племзавод «Степной» Кам’яно-Дніпровського району Запорізької області в Україні, в ЗАО Агроплемзавод «Индустриальный»в Росії і в СГЦ «Заднепровский» Вітебської області в Білорусі.

Таблиця - Відгодівельні властивості свиней


Групи

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів

Середньодобовий приріст, г

Витрати корму на 1 кг приросту, к.од.

ВАТ Племзавод «Степной»

I. (ВБ* x ВБ)

179±4,5

751±16

3,5

II. (ВБ x Д**)

171±4,1

791±16

3,4

ЗАО Агроплемзавод« Индустриальный»

I. (ВБ x ВБ)

220±2,5

660±12

3,5

II. (ВБ x Д)

214±2,5

680±13,8

3,45

СГЦ «Заднепровский»

I. (ВБ x ВБ)

189,5±0,6

711±1

3,57

II. (ВБ x Д)

183,6±1,8

758±17

3,44

*ВБ – велика біла; **Д – дюрки.

В Україні у ВАТ Племзавод «Степной» свині великої білої породи при чистопородному розведенні досягли живої маси 100 кг за 179 днів з середньодобовим приростом 751 г і витратами корму на 1 кг приросту 3,5 к.од., а помісні свині II групи досягли живої маси 100 кг на 8,04 днів швидше при середньодобовому прирості 791 г, що на 40 г більше у порівнянні зі своїми чистопородними ровесниками I групи. При цьому витрати корму на 1 кг приросту живої маси на 0,1 к. од. менші у помісних свиней.

У Росії в ЗАО Агроплемзавод «Индустриальный» високий середньодобовий приріст спостерігається у помісних свиней II групи, що становить 680 г. Завдяки високому середньодобовому приросту помісні свині у порівнянні зі своїми чистопородними ровесниками I групи досягли живої маси 100 кг на 6 днів раніше, при цьому витрати корму на 1 кг приросту живої маси у помісних свиней були менші на 0,05 к. од. відповідно.

У Білорусі в СГЦ «Заднепровский» помісні свині II групи досягли живої маси 100 кг за 183 дні, що на 6 днів менше у порівнянні зі своїми чистопородними ровесниками I групи. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси на 0,13 к. од. менші у помісних свиней, при цьому середньодобовий приріст на 47,07 г більший у помісних свиней.

Була встановлена різниця по відгодівельним якостям свиней у ВАТ Племзавод «Степной» і ЗАО Агроплемзавод« Индустриальный».

У ВАТ Племзавод «Степной» свині великої білої породи при чистопородному розведенні досягли живої маси 100 кг на 21 день раніше, середньодобовий приріст на 91 г більше, а витрати корму на 1 кг приросту живої маси однакові; у помісних свиней при поєднанні великої білої і дюрок порід вік досягнення живої маси 100 кг на 43 дні раніше, середньодобовий приріст на 111 г більше, а витрати корму на 1 кг приросту живої маси менші на 0,05 к. од.Висновки. Кращими показниками відгодівельних якостей характеризуються свині генотипу ½ ВБ x ½ Д як в ВАТ Племзавод «Степной», так і у ЗАО Агроплемзавод «Индустриальный», а також у СГЦ «Заднепровский». Незалежно від господарства, від країни, від кліматичних умов найкраще для поліпшення м’ясних якостей використовувати породу дюрок в якості батьківської форми при двопородному схрещуванні.
Література:1. В. Топіха, А. Волков, С. Гнатюк. Шляхи підвищення інтенсифікації свинарства // Тваринництво України – 2001. – №8 - С. 9-11. 2. Т. Засуха, М. Зубець, Й. Сіратський. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. – К.: Аграрна наука, 1999. – 284 с. 3. В. Бугаевський. Перспективные генотипы свиней в условиях Николаевской области Украины // Свиноводство – 2006. – №1 – С. 4-7. 4. А. Волков, Т. Бекасова. Ефективність схрещування свиней породи дюрок з великою білою // Тваринництво України – 2001. – №8 – С. 12-13. 5. А. Волков, Ю. Мельник. Нове селекційне досягнення – заводський тип свиней породи дюрок української селекції «Степной» // Тваринництво України – 2005. – №5 – С. 17-19. 6. В. Топіха. Підсумки роботи зі свинями породи дюрок в Україні // Аграрний вісник Причорномор’я: Збірник наукових праць.- Одеса, 2005. Вип. 31. – С. – 16-17. 7. Г. Гончарова, Н. Соколов. Результаты селекции свиней пород ландрас и дюрок в условиях свинокомбината // Свиноводство. – 2003. - №6. – С. 2-3. 8. И. Шейко, Л. Федоренкова. Скрещивание гибридных свиноматок с чистопородными и помесными хряками специализированных пород // Свиноводство – 2005. - №2 – С. 10-12.
УДК 636.4.082.2.

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ МИРГОРОДСКОЙ ПОРОДЫ
Гапура Н.А., студентка ІІ курсу факультета ветеринарной медицины

Иванов Л.Н., научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность проблемы. Одним из самых ценных продуктов питания человека является свинина.

За последние годы отрасль животноводства существенно ослабла. Практически не работают ведущие племенные заводы и племенные хозяйства. Генофонд отрасли, значительно ухудшился. Особенно это касается пород, которые характеризуются высокой продуктивностью – миргородская, украинская степная белая.

В современных условиях, при дефиците полноценных белковых продуктов питания актуальным остаётся вопрос увеличения производства свинины в достаточном количестве и высокого качества.

Согласно терминологическим стандартам (ГОСТ – 15467-79), под качеством продукта понимают совокупность свойств, которые обуславливают его способность удовлетворения. Таким образом, качество свинины – это комплекс свойств, которые обеспечивают физиологические потребности человека, то есть, её пищевая ценность.

На современном этапе ставится задача возобновить производство на новых технологиях с использованием современного технологического сервиса и увеличением продуктивности животных [1].

Цель и задача исследований. Целью исследований является изучение фактического состояния продуктивных качеств свинопоголовья миргородской породы.

К главным задачам исследований относится анализ материалов литературы по миргородской породе.Результаты исследований. Свиньи миргородской породы – это крупные, компактные животные с крепким, хорошо развитым костяком, сального типа. Голова средней длины, широкая в лицевой и, особенно, в лобной части, со слегка изогнутым профилем. Ганаши округлые, хорошо развитые. Уши средней величины покрытые тонкой кожей и достаточно нежной щетиной. Шея средней длины, у некоторых животных укороченная. Плечи широкие, длинные с косо поставленной лопаткой, очень плотно прилегают к туловищу. Мускулатура на плечах хорошо развита. Перехват за лопатками у миргородских встречается редко. Грудь широкая, длинная и глубокая. Ребра крупные. Спина широкая, рыжая, прямая или слегка аркообразная. Хорошо развиты остистые отростки позвонков. Мускулатура по обеим сторонам остистых отростков прекрасно развита. Поясница умеренно длинная, широкая, крепкая. Брюхо плотное, объемистое, не отвислое, с хорошо развитым и правильно расставленными у маток 12-14 соками. У некоторых животных вследствие неправильного кормления, в молодом возрасте, брюхо в сравнении с грудью непропорционально. У большинства животных с широкой, прямой спиной зад широкий, прямой. Наряду с тем встречаются свиньи со свислым задом при прямой спине, что должно быть отнесено к явному пороку. Окорока округлые, глубокие и мясистые. Ноги средней длины крепкие, широко и прямо поставленные. Бабки крепкие. Производственные показатели дают полное основание считать миргородскую породу свиней скороспелой и обладающей исключительной способностью к раннему отложению жировой ткани как под кожей (шпик), так и в виде прослоек между мускульной тканью.

В породе 34 линии хряков и 64 семейства маток. За последнее годы несколько изменилось направление селекционной роботы с породой. Больше обращается внимание на увеличение длины туловища и выход мясных частей. С этой целью для разведения отбирают особей с максимальной длиной туловища, а для увеличения выхода мяса в тушах этой породы в племзаводе «Перемога» выведена специальная линия, с применением крови породы пьетрен, потомство которой на 6,5% дает в туше больше мяса, чем потомство других линий [2].

Скороспелость и откормочные качества животных этой породы группы удовлетворительные. За период откорма подсвинки дают 600–650 г. среднесуточного прироста. Свиньи миргородской породы созревают рано и процессы жироотложения наступают быстрее, чем у свиней других пород. Эта порода также обладает высокой резистентностью и стресоустойчивостью .

Профессор Бондаренко А.Ф. создал на базе опытной станции экспериментальное стадо миргородской группы свиней и приступил к глубокой селекционной роботе с ними по методу совершенствования «в себе» по всем хозяйственно полезным признакам. Он провел также большую экспериментальную работу по сравнительной характеристике свиней миргородской и крупной белой пород. Исследованиями установлено, что поросята миргородских рябых свиней содержат в своём теле экстрагируемого эфиром жира на 17% больше, чем поросята крупной белой породы в том же возрасте и такой же живой массы [2].

Свиньи миргородской породы хорошо показали себя в межпородном скрещивании. Исследования свидетельствуют. Что хряки миргородской породы с большим успехом могут использованы, для межпородного скрещивания с крупной белой породой. Помесями последней, так и с украинской степной белой породой [2]. За время работы с миргородской породой в последней сложилось несколько ценных линий семейств.

Ведущей в породе по праву считается линия Веселого №60. Её родоначальник – хряк Веселый №60 в возрасте около 6 лет весил 339 кг. При длине туловища 172 см., обхвате груди 169 см. и глубине груди 56 см. Происходя сам от высокопродуктивных родителей, он стойко передавал такие качества как многоплодие, крупноплодность, скороспелость своим дочерям.

Линия Камыша №45 и Камыша №79 включает две родственные группы хряков, имеющих общего предка Камыша №3522. Потомки Камыша №45 и Камыша №79 имеют большое распространение в Украине. Лучшие представители менее отличаются крупной живой массой (260-350 кг.) и хорошо выраженными признаками свиней сального типа. Эти особенности при удачном подборе и сочетании пар они достаточно стойко передают своему потомству.

Среди семейств маток наибольшей известностью пользуется очень распространенное семейство Смородины. Родоначальница семьи матка Смородина №30 во взрослом состоянии, после опороса, имела живую массу 315 кг длину туловища 176 см., обхват груди 181 см. и глубину груди 54 см.. среднее многоплодие около 12 поросят, молочность – 60-70 кг..

Работу по совершенствованию старых и выведению новых линий хряков и семейств маток миргородской породы проводят Институт свиноводства и Институт животноводства.

Выводы. Исследования подтвердили, что миргородская группа свиней принадлежит к группе сальных пород и как все породы сального типа отличается от пород мясного и мясосального типов тем, что дает больше жира в любом возрасте.

Неприхотливость к кормам и климатическим условиям, хорошая приспособленность свиней к использованию углеводистых кормов. А также высокая эффективность при скрещивании дают возможность широко использовать эту породу. Основными направлениями работы с породой являются увеличение численности поголовья, повышение многоплодия и выхода мяса в тушах, консолидация качественных показателей мяса и сала.


Литература 1. Кандыба В.Н. Эффективное скрещивание в свиноводстве // Промышленное и племенное свиноводство. – 2005. - №-4.-С. 22-25. 2. Герасимов О.П., Березовский А.В. Характеристика свиней миргородской породы // Мировой генофонд свиней. – Харьков, 2006. – 130-137с. 3. Дмитриев О.В., Кигачев П.О., Вилль А.А. Общая характеристика свиней миргородской породы // Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехники и промышленного животноводства. – Ленинград ВО «Агропромиздат», 1989. – с. 237-239.
УДК-636.4.087.7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ НА ПРИМЕРЕ СИЛИБЕНА
Катриченко И.А, магистр технологического факультета

Остапенко Л.Н., Шевченко О.Б., доценты, научные руководители

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Введение. Известно, что в тканях живого организма постоянно обнаруживают около 40 минеральных элементов, но физиологическая необходимость доказана только для 15; к возможно необходимым относят фтор, бром, барий, стронций.

Минеральные элементы в зависимости от их количественного содержания в теле животного принято делить на две группы: к первой относят так называемые макроэлементы- калий, кальций, фосфор, натрий, хлор, магний и серу; ко второй микроэлементы- железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, молибден, силен.Актуальность темы. Хотелось бы отметить, что многие сельскохозяйственные предприятия практически не имеют возможности приобретать высококачественные сбалансированные комбикорма в необходимых количествах и рационы составляют из имеющихся в наличии кормов с дефицитом минеральных веществ, что в свою очередь негативно сказывается на физиологическом состоянии животного, а это влечет к снижению продуктивности.

Поэтому поиск и грамотное использование в рационе свиней недорогих природных минеральных ископаемых является весьма актуальной задачей. Стимулирующее действие бентолитов на продуктивность животных обусловлено не только полиминеральным их составом, но и уникальными адсорбционными, буферными и ионными свойствами, способствующие улучшению процессов пищеварения и обмена веществ.

Кормовая добавка, как Силибен относится к алюмосиликатам, в которых преобладает оксид кремния 67,7%, а доля аморфного кремнизима составляет 37,2%, что более чем в 2 раза выше по сравнению с другими известными бентонитами щелочноземельного типа.

В силибене в биотических количествах содержатся такие микроэлементы, как медь, марганец, кобальт, цинк, йод, никель, хром, молибден и др. всего более жизненно необходимых макро- и микроэлементов (табл.1.)

Изучение физоко-технологических свойств Силибена показало, что эта высокотехнологическая добавка для подкормки животных может быть использована в составе комбикормов и премиксов.

При длительном вскармливании Силибена наблюдается более высокое содержание гемоглобина в крови свиней, а также общего количества белка и липидов. Кроме того был отмечен высокий прирост живой массы на 7,8%.Таблица 1 - Химический состав Силибена.

№п/п

Показатель

Кол-во сух. вещества,%

№п/п

Показатель

Кол-во сух. вещества,%

1

Оксид кремния

67,70

19

Йод

0,15

2

В том числе аморфный

37,20

20

Ванадий

16,5

3

Оксид алюминия

14,56

21

Хром

70,0

4

Оксид железа

4,83

22

Цирконий

43,0

5

Закись железа

0,19

23

Бериллий

Следы

6

Оксид кальция

0,65

24

Иттербий

3,0

7

Оксид магния

1,42

25

Барий

Следы

8

Оксид калия

2,23

26

Стронций

29,0

9

Оксид натрия

0,33

27

Галлий

17,0

10

Оксид титана

0,91

28

Никель

24,0

11

Оксид фосфора

0,07

29

Молибден

0,8

12

Оксид серы

0,15

30

Свинец

3,8

13

ППП

6,1

31

Висмут

Следы

14

Н2О

6,7

32

Серебро

Следы

Содержание микроэлементов, мг/кг

33

Олово

0,4

15

Медь

13,1

34

Германий

Следы

16

Марганец

40,0

35

Кадмий

0,15

17

Цинк

35,0

36

Литий

Следы

18

Кобальт

4,0

37

Фтор

152,0

На примере использования данной добавки, увеличивается поедаимость корма, наблюдается тенденция роста уровня гемоглобина, количества эритроцитов и содержания микроэлементов, в том числе кремния.

Анализируя агроминеральную кормовую добавку, как Силибен можно утверждать, что с улучшением поедаимости кормов также улучшается состояние кожного покрова и щетины.

Также было доказано, что вскармливание свиноматкам Силибена оказывает положительное влияние на организм новорожденных поросят и морфофункциональное состояние жизненно важных органов.

Силибен улучшает показатели крови и содержание в ней важных для жизнедеятельности организма животных микроэлементов. Отмечается позитивная динамика в показателях эритроцитов, гемоглобина, щелочного резерва, меди, цинка, а также кремния.

Выводы. Таким образом, проанализировав зоотехнические и физиологические показатели использования агроминеральной добавки, как Силибен, которая обогащает рацион свиноматок можно сделать выводы, что:

- Силибен оказывает положительное влияние на морфофизиологические показатели крови;

- стимулирует внутриутробное развитие поросят;

- отмечается позитивная динамика роста показателей живой массы животных;

- Силибен активен совместно с премиксами в рационах, как для молодняка, так и взрослых свиней.
Литература. 1.Азумян Е.А. Разведение по линиям// Советская зоотехния.1956._№5.-с.9-18. 2.Баканов В.Н., Менькин К.В. Кормление с.-х. животных-М.: Агропромиздат, 1989.-511с. 3.Белкина Н.Н. Возрастные изменения концентрации гемоглобина крови свиней в зависимости условий их содержания// Труды Новочеркаского зооветинститута.-1961.Вып.ХШ.с.102-108. 4.Беркович Е.М. Основы биоэнергии с.-х. живонных.-М.: Колос, 1972. 5.Годівля с.-г. тварин/ В.Я.Максаков, М.І.Мосолов, О.І. Бондарев та ін.-Урожай, 1987.-168 с. 6.Гопка С.та ін. Свинарство.-К.:Вища освіта, 2004.-320с. 7.Горбатенко І.Ю., Гиль М.І. Біологія продуктивності с.-г. тварин.Навчальний посібник/ Горбатенко І.Ю.,Гиль М.І.- Херсон, 2006.-216с. 8.Деталізовані норми годівлі с.-г. тварин:Довідник/М.Г.Ноздрін та ін.;За ред.М.Г.Ноздріна.-К.:Урожай, 1991.344с. 9.Интенсификация промышленого свиноводства/Г.С.Походня, Ю.В.Засуха и др.-К.:УСХА,1994.-464с. 10.Кабанов В.Д. Повышение продуктивности свиней.-М.:Колос,1983. 11.Матюшевский Л.М. Силибен- агроминеральная кормовая добавка//Свиноферма.№8-2006.-47-49с. 12.Национальный исследовательский Совет.Потребность свиней в питательных веществах.М.:Колос,1997. 13.Рекомендации по витаминному питанию с.-х. животных.-М.:Колос,1972.-120с. 14.Рыбалко В.П.Генотип и продуктивность свиней.-К.:Урожай,1984. 15.Справочник по кормлению с.-х. животных.-М.:1983. 16.Справочник по кормлению и кормовым добавкам К.:Урожай, 1984. 17.Свечин К.Б. Производство говядины и свинины-К.:УрожайЮ,1971.-252с. 18.Свинарство і технологія виробництва свинини/В.І.Герасимов та ін. За ред. В.І.Герасимова.-Харків:Еспада, 2003.-448 с. 19.Сучасна інциклопедія тваринництва.-Донецьк._2004. 20.Чечеткін та ін. Біохімія с.-г. тварин. За ред. О.В. Чечеткіна, Видавництво ХЗВІ,2000.-466 с.

УДК 636.4.082ВІДГОДІВЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СВИНЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ІМПОРТНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
Коваль М.М., студентка 3 курсу технологічного факультету

Хоменко О.І., науковий керівник, асистент

Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність порблеми. Свинарство України з давніх часів було і завжди буде національною галуззю сільськогосподарського виробництва. Свиня завдяки своїм біологічним особливостям (багатоплідність, скоростиглість, всеядність та економічне використання кормів) споконвіку вважалась годувальницею та надійним джерелом прибутку селянської родини і майже ніколи не була збитковою у розумного та дбайливого господаря. Як відомо, виробництво м’яса зараз одна із найактуальніших і складних ділянок в сфері агропромислового комплексу [1].

За даними офіційних повідомлень із загальної кількості усіх видів м’яса, що виробляється останнім часом в світі біля 100 млн тонн в забійній масі, або 39-40 % припадає на долю свинини. При цьому спостерігається тенденція до подальшого поступового її валового нарощування [2].

На сьогоднішній день в господарствах України розводять як вітчизняні породи, так і породи свиней імпортної селекції [3]. За своїми біологічними особливостями та господарко - корисними ознаками вони відрізняються між собою, навіть в межах однієї природно - кліматичної зони [4].

Тварини вітчизняної та імпортної селекції використовуються для отримання товарної свинини, а також для створення нових генотипів [3].

Процес породоутворення та вдосконалення існуючих генотипів продовжується і в даний час. Залежно від вимог споживача змінюються напрямки продуктивності порід та їх кросів для одержання високоякісної та дешевої свинини.

Значна кількість порід, спеціалізованих типів і ліній тварин, у тому числі свиней, яких зараз розводять, створена в кінці минулого сторіччя. В Україні спочатку створювались породи свиней сального і м'ясо-сального напрямку продуктивності, які відігравали значну роль в забезпеченні харчової промисловості і населення свининою. Однак, деякі з них не знайшли широкого розповсюдження, враховуючи попит споживача на більш м’ясну свинину. Інтенсивна селекція свиней на м’ясність в зарубіжних країнах прискорила процес створення вітчизняних порід м’ясного напрямку продуктивності для забезпечення внутрішніх потреб і конкурентноздатності на зовнішньому ринку [5].

Велися роботи по створенню свиней м’ясного напрямку продуктивності, яких можна було б використовувати в якості батьківської форми при поєднанні з існуючими породами, спеціалізованими типами та лініями [5].

14 травня 2007 року була затверджена як нове селекційне досягнення в тваринництві червона біло пояса порода м’ясних свиней. Ціленаправлений селекційний процес по її створенню продовжувався з 1976 року, тобто на протязі 30 років, в господарствах різних регіонів України та Ставропольського краю Російської Федерації за методом складного відтворювального схрещування свиней полтавського м’ясного типу, а також порід великої білої, ландрас, гемпшир і дюрок. Вибір таких вихідних форм об’єднав в генетичній структурі тварин нового типу найважливіші господарчо-корисні ознаки: високу енергію росту, ефективне використання корму, підвищену м’ясність туш та добру відтворювальну здатність [6, 5].

Свині нового генотипу крупні та пропорційно складені тварини з добре вираженими м’ясними формами червоної масті різних відтінків з нешироким білим поясом в області лопаток [6].

З метою раціонального використання свиней різних порід, типів та ліній, а також направленого коректування процесу їх подальшого вдосконалення необхідно проводити періодичне порівняння репродуктивних, м’ясних та відгодівельних властивостей при розведенні «в собі» та при різноманітних поєднаннях в зональних системах розведення і гібридизації [4].

Відгодівельні та м’ясні якості є основними господарсько - корисними ознаками свиней і залежать від генотипу, методів розведення, годівлі та впливу факторів зовнішнього середовища.

Відгодівельні властивості свиней характеризуються скороспілістю, середньодобовим приростом за відгодівельний період. Скороспілість складається з росту тварин та збільшення її живої маси. Критерієм скороспілості свиней є вік досягнення живої маси 100 кг [6].Матеріали та методика досліджень. Аналіз відгодівельних властивостей свиней вітчизняного та імпортного походження при їх чистопородному розведенні. Матеріалом дослідження є свині червоної білопоясої породи та свині породи дюрок.

Результати досліджень. Відгодівельні властивості свиней вітчизняної червоної білопоясої породи та свиней імпортної селекції породи дюрок приведені в таблиці.

Таблиця - Відгодівельні властивості свиней різних порідГрупи

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів

Середньодобовий приріст, г

Витрати корму на 1 кг приросту, к. од.

I*

185 ± 0,01

850 ± 0,01

3,6 ± 0,1

II**

187 ± 0,04

720 ± 0,1

3,5 ± 0,02

*I група – свині червоно білопоясої м’ясної породи

**II група – свині породи дюрок.

Свині червоної білопоясої м’ясної породи досягли живої маси 100 кг за 185 днів з середньодобовим приростом 850 г та витратами корму на 1 кг приросту 3,6 к.од.

Свині породи дюрок імпортної селекції досягли живої маси 100 кг за 187 днів з середньодобовим приростом 720 г та витратами корму на 1 кг приросту 3,5 к.од.

Свині червоної білопоясої м’ясної породи завдяки високому середньодобовому приросту, який на 130г більше від показників свиней породи дюрок, досягають живої маси 100 кг на 2 дні раніше, ніж їх ровесники, при цьому витрати корму на 1 кг приросту у свиней породи дюрок менші на 0,1 к.од.

Висновки. Свині вітчизняної селекції червоної білопоясої м’ясної породи мають кращі відгодівельні властивості, порівняно з свинями імпортної селекції. Тому для підвищення м’ясності рекомендовано використовувати свиней вітчизняних порід.
Література: 1. Коваленко Б.П. Обґрунтування розробки та практичного використання селекційного індексу відгодівельних якостей свиней // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць ХДЗВА – Вип.12 – Част.1. – Х., 2007. – С. 215-221. 2. Рибалко В.П. Стан розвитку і наукового забезпечення галузі свинарства в Україні: Зб. наук. праць – Вип. 15 – Част.1. – Харків, 2007. – С. 160-163. 3. Рыбалко В.П. и др.. Генофонд свиней Украины, породоиспытание // Свиноводство – 2005 - №3 – С. 5-6. 4. Рибалко В.П., Фесенко О.Г. Червона білопояса порода мясних свиней // Ефективне тваринництво – 2007 - №6 – С. 17-18. 5. Рыбалко В.П., Семенов В.В. Красная белопоясая порода м’ясних свиней // Зоотехния – 2007 - №10 – С. 2-3. 6. Негреева А.Н., Бабушкин В.А., Чивилева А.Г. Откормочные и м’ясне качества свиней разных генотипов при определенных хозяйственных условиях // Зоотехния – 2006 - №3 – С. 24-25.

УДК 636.4.082ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В ЗАО "БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ" АРТЁМОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Мартыненко В.В., студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины

Гончарова И.И., научный руководитель, кандидат с.-х. наук, ассистент

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Актуальность исследований. Повышение продуктивности свиней и увеличение производства свинины невозможны без правильной организации племенной работы, которая включает организационно – зоотехнические мероприятия (отбор, подбор, мечение и др.) [1]. В племенных хозяйствах по свиноводству сосредоточена лучшая часть поголовья разных пород свиней, которых разводят в Украине. Здесь животные отличаются высокой продуктивностью и имеют соответствующую племенную ценность [2].

Многолетняя селекция свиней по комплексу признаков способствует созданию в Украине высокопродуктивных племенных стад. Племенная работа со свиньями на племзаводах проводится согласно плана селекционно – племенной работы [4]. В настоящее время на Украине работают племрепродукторы : “Калитянский” Киевской, “Слобожанский” Харьковской, ЗАО “Бахмутский Аграрный Союз” Донецкой областей.

ЗАО “Бахмутский Аграрный Союз” специализируется на разведении свиней крупной белой породы. С целью улучшения племенных качеств свинопоголовья, последние 7 лет в хозяйство завозится племенное поголовье хрячков и свинок крупной белой породы из королевства Дания фирмой "Дан-Бред". Благодаря этому предприятие имеет самый высокий генетический материал в Украине. В 2005 году запущена станция искусственного осеменения, оснащенная оборудованием немецкой компании "Minitube". ЗАО "Бахмутский Аграрный Союз" является одним из наиболее эффективных в Украине предприятий промышленного и племенного свиноводства. Здесь внедрены уникальные для Украины технологии сухого и жидкого кормления (компании "Big Dutchman"), на основе компьютеризированной сенсорной автоматики, системы отопления, использующие современные ресурсосберегающие технологии. Производственные показатели хозяйства находятся на уровне среднеевропейских: среднегодовое поголовье свиней – 50000 голов; валовое производство свинины – 7800 тонн живого веса в год; приплод- 87000 голов в год; среднесуточный привес по стаду- 500 грамм; конверсия корма по стаду – 3,8; производство племенного молодняка класса "элита" - свинок - 4800 голов, хрячков - 600 голов. В 2003 году хозяйству присвоен статус племенного завода [5]. Поэтому целью нашей работы было проанализировать организацию племенной работы в ЗАО.

Методы исследований. На основании собственных наблюдений и анализа данных хозяйства было проведено изучение племенной работы в ЗАО "Бахмутский Аграрный Союз".

Результаты исследований. Оценку наследственных качеств маток и хряков в хозяйстве осуществляют методом контрольного выращивания (оценка по соб­ственной продуктивности) с прижизненной оценкой мясо-сальных качеств и методом контрольного откорма потомства хряков и маток.

После оценки и отбора, животных по происхождению, конститу­ции и продуктивности производят подбор, применяют индивидуальный подбор – гомогенный (однородный) или гетерогенный (разнородный).

Для совершенствования племенных свиней по откормочным и мясным качествам применяется контрольное выращивание и оценка ремонт­ного молодняка по продуктивности. Оценке подвергают весь ре­монтный и весь племенной молодняк (племенные свиньи весом 90-100 кг). При этом создают оптималь­ные условия кормления и содержания, необходимые для выращи­вания высокоценных племенных животных. При выращивании учитывают возраст, в течение которого жи­вотные достигают веса 100 кг, вычисляют среднесуточные привесы и прижизненно оценивают мясо-сальные качества. Лучших по этим показателям животных оставляют в хозяйстве, а худших выбрако­вывают. Приплод, полученный от этих животных, тоже ставят на проверку. По ее результатам делают заключение о назначении жи­вотных (ремонт, продажа, брак), а также производят окончательную оценку их родителей (ведущая группа, производственная, брак). Прижизненную оценку мясо-сальных качеств при контрольном вы­ращивании осуществляют с помощью специальных ультразвуковых приборов.

Для оценки скороспелости и мясо-сальных качеств при контрольном выращи­вании в хозяйстве используют специальные шкалы. Так, для крупной белой породы установлены следующие требования: класс элита — вес 90 кг животные должны иметь в воз­расте 200 дней и менее; первый класс — 201—220 дней; второй класс — 221— 240 дней. Требования по толщине шпика соответственно 30—32 мм, 33—35,36 мм и более. Метод контрольного выращивания позволяет проводить оценку свиней.

Отбор животных проводят по комплексу признаков: про­исхождению, конституции, экстерьеру и продуктивности (скоро­спелости и плодовитости, крупноплодности, молочности, весу гнезда при отъеме, оплате корма и мясо - сальным качествам).

В раннем возрасте молодняк свиней отбирают по происхождению и развитию, а в дальнейшем к этим признакам добавляется оценка продуктивности и оценке по качеству потомства. Особое значение при этом придают крепости конституции свиней, ибо крепкая кон­ституция — показатель здоровья и способности животных к высо­кой продуктивности.

Средняя живая масса поросят при рождении в хозяйстве 1,0—1,2 кг. Для оценки молочности маток определяют вес гнезда поросят в месячном возрасте. При обычной подкормке поросят в племенных стадах он составляет не менее 70 кг. Учитывают также и материнские качества свиноматок, способность их хорошо выкармливать сосунов.

При контрольном откорме оценивают непосредственно генотип племенных животных путем от­корма их потомства. При этом учитывают скороспелость, затраты кормов и мясные качества животных.

Учетный период в хозяйстве начинают, когда животные в среднем имеют живую массу 25 кг, при достижении каждым подсвинком массы 95 кг. По окончании откорма животных направляют на мясокомби­нат на контрольный убой. Хряков и маток оценивают по следующим показателям: возраст при достиже­нии живой массы 95 кг, среднесуточному приросту за период откорма, расход кормов на 1 кг при­веса за период откорма, убойный выход. Для оценки животных по откормочным и мясо-сальным качествам пользуются следующей шкалой (табл. 1).

Таблица - Шкала для оценки свиней по откормочным и мясным качествамПоказатель

Класс

элита

первый

второй

Среднесуточный привес за период откорма, г

650 и более

649 – 600

599 – 550

Оплата корма, корм. ед.

4,00 и менее

4,01 – 4,40

4,41-4,70

Толщина хребтового шпика над 6-7 грудным позвонком, мм

33 и менее

34-36

37-40Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница