Национальное бюро статистики республики молдоваСкачать 132.71 Kb.
Дата09.08.2019
Размер132.71 Kb.
#126685
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА http://www.statistica.md

Denumirea: Наименование:

____________________________________________


_____________________________________________________________
Adresa: Адрес:
Raionul (municipiul) ____________________________________

Район (муниципий)
Satul (comuna)_________________________________________

Село (коммуна)
Strada _____________________________________nr. _______

Улица
Cod CUIÎO

Код ОКПО
Cod IDNO

Код
Forma de proprietate

Форма собственности ____________________________

(Cod CFP)Koд КФС

Activitatea principală

Основной вид деятельности ___________________________________


________________________________________
(Cod CAEM)

Koд КЭДМ

Conducătorul _________________________________________


Руководитель
„______”___________________20____

Numele şi coordonatele executantului

Фамилия и координаты исполнителя

Dl (dna) _____________________________________________

Tel. _________________________________________________
e-mail _______________________________________________
RAPORT STATISTIC

(anual)

CTATИCTИЧEСКИЙ ОТЧET

(годовой)

Nr. 1-CC


Activitatea de construcţii

realizată în antrepriză

О выполнении подрядных работ
pentru anul 2014

за 2014 год

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din 9.12.2004 „Cu privire la statistica oficială” organele statisticii oficiale:

- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate;

- asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea lor numai în scорuri statistice.

Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.


В соответствии с Законом Республики Молдова №  412-XV от 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы официальной статистики:

- имеют право получать статистические данные от всех физических и юридических лиц, независимо от формы собственности ;

- гарантируют конфиденциальность по­лученных индивидуальных данных и их использование только в статистических целях.

Непредставление в установленный срок статистических данных, представление недостоверных данных или в неполном объеме является правонарушением и санкционируется в соответствии с действующим законодательством.

Aprobat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova

nr. 108 din 15 octombrie 2014
Утвержден приказом НБС Республики Молдова

108 от 15 октября 2014 г.Prezintă organului teritorial pentru statistică întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcţii” pînă la data de 1 aprilie după anul de raport.
Представляют территориальным органам статистики организации с основным видом деятельности «Строительство» до 1 апреля после отчетного года.Valoarea lucrărilor de construcţii, executate în antrepriză (fără TVA)

Стоимость строительных работ, выполненных подрядным способом (без НДС)
mii lei, datele se inscriu cu zecimale;

тыс. лей, данные приводятся с десятичным знакомDenumirea indicatorilor

Nr. rînd.

№ стр.


Realizări (Выполнено)

Наименование показателей

în anul curent

в текущем годуîn anul precedent

в предыдущем годуValoarea lucrărilor de construcţii executate cu forţe proprii1 – total
(rd. 200 + rd. 300 + rd. 400 + rd. 500)
100Стоимость строительных работ, выпол-ненных собственными силами1 – всего

(cтр. 200 + cтр. 300 + cтр. 400 + cтр. 500)

Valoarea lucrărilor de construcţii noi executate la: (rd. 210 + rd. 220 + rd. 230)

200Стоимость работ по новому строительству выполненных на строительстве:

(стр. 210 + стр. 220 + стр. 230)

- clădiri rezidenţiale

210- жилых зданий

- clădiri nerezidenţiale

220- нежилых зданий

- construcţii inginereşti (speciale)

230- инженерных сооружений

din rîndul 200: valoarea construcţiilor noi executate pentru populaţie


240Из строки 200: - стоимость работ по новому строительству, выполненных для населения

Valoarea lucrărilor de reparaţii capitale executate la: (rd. 310 + rd. 320 + rd. 330)

300Стоимость работ по капитальному ремонту, выполненных на:
(стр. 310 + стр. 320 + стр. 330)


- clădiri rezidenţiale

310- жилых зданиях

- clădiri nerezidenţiale

320- нежилых зданиях

- construcţii inginereşti

330- инженерных сооружениях

Valoarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii curente executate la:
(rd. 410 + rd. 420 + rd. 430)
400Стоимость работ по поддержанию и текущему ремонту, выполненных на:
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 430)


- clădiri rezidenţiale

410- жилых зданиях

- clădiri nerezidenţiale

420- нежилых зданиях

- construcţii inginereşti

430- инженерных сооружениях

Valoarea altor lucrări de construcţie în
antrepriză500Прочие подрядные работы


1 Se include valoarea lucrărilor de construcţii executate doar cu forţe proprii. Valoarea lucrărilor de construcţii executate de către subantreprenori nu se include.

Отражается объем строительных работ, выполненных собственными силами. Не включается объем работ, выполненный субподрядчиками.PRECIZĂRI METODOLOGICE
Formularul statistic 1-CC se completează de către agenţii economici, avînd activitatea principală „Construcţii” (activitate ce se referă la una din grupările Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM, rev. 2), secţiunea F, diviziunile 41-43.

Formularul statistic este completat de către întreprinderile care efectuează lucrări de construcţie în antrepriză şi ţin evidenţa conform prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate 11 „Contractele de construcţie”.Lucrările de construcţie se indică pe tipuri de clădiri: rezidenţiale, nerezidenţiale şi construcţii speciale (inginereşti).

Noţiunile utilizate în prezentele indicaţii metodologice semnifică:

Clădirea rezidenţială (de locuit) se consideră clădirea prevăzută cu un termen de exploatare îndelungat, amplasată pe un lot de pămînt în cadrul unor hotare cu toate construcţiile auxiliare aferente şi elementele de confort, în care suprafaţa locuibilă deţine mai mult de jumătate din suprafaţa totală a clădirii. La clădirile rezidenţiale se referă casele de locuit şi căminele de tip permanent, casele-internat pentru bătrîni şi invalizi, azilurile pentru bătrînii singuratici, casele de copii, internatele pe lîngă şcoli şi şcolile-internat.

Notă: în componenţa clădirilor rezidenţiale nu se includ hotelurile, campingurile, bazele de odihnă, sanatoriile, etc.

Clădirile nerezidenţiale sunt clădirile destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidenţiale (clădirile administrative şi de producţie, magazinele, depozitele, cinematografe, etc.).

Edificiile şi construcţiile speciale (inginereşti) sunt construcţiile care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi care au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie, comerţ, servicii sau pentru desfăşurarea activităţilor social-culturale. La ele se referă drumurile, căile ferate, podurile, stadioanele, etc.

În rd. 100 „Valoarea lucrărilor de construcţii executate cu forţe proprii total” se indică valoarea lucrărilor de construcţie executate cu forţe proprii (terminate pe stadii fizice), la preţuri curente (fără TVA), acceptate la plată de către beneficiar, cu excepţia valorii lucrărilor executate de către alţi subantreprenori.

Lucrările de construcţii cuprind lucrările de construcţii noi, lucrările de reconstrucţie şi extindere, reparaţiile capitale şi curente, precum şi lucrările de întreţinere executate la clădiri şi construcţii existente.

Nu se includ în valoarea lucrărilor de construcţii executate în antrepriză:

 • taxa pe valoarea adăugată;

 • valoarea lucrărilor de înlăturare a rebutului şi remedierea lucrărilor de construcţii-montaj efectuate necalitativ;

 • valoarea utilajului montat şi remontat, de asemenea valoarea pieselor procurate sau confecţionate pe şantier pentru completarea utilajului;

 • producţia şi serviciile producţiilor auxiliare şi ale gospodăriilor de deservire;

 • valoarea pieselor procurate sau confecţionate pe şantier, blocurilor, construcţiilor şi materialelor de construcţie care încă nu sunt utilizate în lucrările de construcţii;

 • suma avansurilor primite de la beneficiari;

 • valoarea serviciilor privind transmiterea în locaţiune (arendă) a maşinilor, mecanismelor şi altui utilaj (în cazul transmiterii fără personalul de deservire a întreprinderii);

 • valoarea lucrărilor de încărcare-descărcare şi altor lucrări auxiliare executate în afara lucrărilor de construcţie (utilizarea maşinilor şi mecanismelor de construcţie în cariere, în activitatea industrială, în activitatea de transport şi alte activităţi secundare ale întreprinderii).

În rd. 200 „Valoarea lucrărilor de construcţii noi executate” se indică valoarea lucrărilor de construcţii executate pentru prima dată, cuprinse în articolele de deviz la care s-a executat întregul complex de lucrări prevăzute prin indicatoarele de norme de deviz şi acceptate la plată de beneficiar.

Acestea includ valoarea: • lucrărilor privind construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a construcţiilor permanente şi provizorii şi lucrările de montare a construcţiilor din beton armat, metal, lemn etc.;

 • lucrărilor privind construcţia reţelelor externe şi interne de alimentare cu apă, canalizare, aprovizionare cu căldură, gaze, energie electrică, construirea instalaţiilor vizînd protecţia mediului ambiant;

 • lucrărilor de instalare a utilajului tehnic şi sanitar;

 • lucrărilor privind construcţia conductelor de petrol şi gaze, liniilor aeriene şi de transport prin cablu a energiei electrice, liniilor de telecomunicaţii, lucrările privind construcţia podurilor şi debarcaderelor, lucrărilor de reparaţie a drumurilor tehnice şi altor lucrări speciale de construcţie;

 • lucrărilor de construcţie a temeliei, fundaţiei şi construcţiilor-suport pentru utilaj, privind înzidirea şi căptuşirea cazanelor, cuptoarelor şi altor instalaţii;

 • lucrări inginereşti de prevenire a eroziunii terenurilor, a alunecărilor de teren, avalanşelor etc.;

 • lucrărilor de ameliorare, de pregătire şi planificare a teritoriului construcţiei şi altor lucrări de construcţie neenumerate mai sus, dar care sunt prevăzute de actele normative în vigoare.

Notă: În rd. 240 se include valoarea lucrărilor de construcţii, executate pentru populaţie în perioada de raport. Temei pentru reflectarea volumului lucrărilor îl constituie actul cu privire la costul lucrărilor executate, care se utilizează pentru efectuarea plăţilor între beneficiar şi organizaţia în antrepriză.

În rd. 300 „Valoarea lucrărilor de reparaţii capitale” se indică valoarea complexului de lucrări şi măsuri privind restabilirea capacităţii sau stării de funcţionare a clădirilor, construcţiilor, elementelor şi părţilor lor, inclusiv construcţiilor şi utilajului ingineresc. La reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor se efectuează înlocuirea pieselor şi construcţiilor uzate sau schimbul lor cu altele mai rezistente şi avantajoase, care îmbunătăţesc posibilităţile de exploatare a obiectului reparat, măresc durata de funcţionare utilă, în comparaţie cu durata stabilită la constatarea (înregistrarea) iniţială, cu excepţia înlocuirii depline a construcţiilor de bază (pereţilor, fundamentelor, planşeelor intermediare ş.a.).

În rd. 400 „Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ” se indică valoarea lucrărilor efectuate cu scopul păstrării sau restabilirii posibilităţii obţinerii de la acestea a avantajelor (profitului) economice viitoare în proporţiile determinate la intrarea iniţială. Lucrările de întreţinere şi reparaţie curentă includ totalitatea de operaţii de zugrăvire, vopsire, reparare a unor părţi neînsemnate ce se realizează la o construcţie existentă pentru a asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare. Aici se includ şi instalarea unor sisteme mecanice, electrice sau de încălzire, înlocuirea canalizaţiilor, conductelor de apă (chiar dacă acestea sunt noi).
În rd. 500 „Valoarea altor lucrări de construcţie în antrepriză” se indică lucrările care nu au fost enumerate pe rîndurile de mai sus şi pot include valoarea:

 • lucrărilor tehnico-culturale;

 • lucrărilor privind recultivarea pămîntului şi ameliorarea primară a suprafeţelor agricole;

 • lucrărilor de curăţare a sistemelor de irigare şi asanare;

 • lucrărilor de asanare a suprafeţelor fondului forestier;

 • lucrărilor de gazificare a apartamentelor executate din contul mijloacelor populaţiei;

 • lucrărilor de înlocuire a zidăriei refractare ale agregatelor termice şi tehnice, lucrărilor de foraj al sondelor tehnice şi de diminuare a apei, efectuate pentru activitatea de bază a întreprinderii; lucrărilor de foraj pentru efectuarea cercetărilor în construcţie şi alte lucrări.

 • serviciilor privind transmiterea în locaţiune (arendă) a maşinilor, mecanismelor şi altui utilaj (cu personalul de deservire al întreprinderii (propriu).

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Статистическая форма 1-CC заполняется экономическими агентами c основным видом деятельности «Строительство» (деятельность, которых относится к одной из группировок Классификатора видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ, ред. 2), секция F, разделы 41-43.

Статистическая форма заполняется предприятиями, которые осуществляют строительные работы подрядным способом и учитываются согласно Национальному Стандарту Бухгалтерского Учета №11 „Строительные подряды”.Строительные работы распределяются по видам объектам: жилые здания, нежилые здания и инженерные сооружения.

Понятия, используемые в данных методологических указаниях означают:

Жилым зданием (домом) – считается здание, рассчитанное на длительный срок службы, расположенное на земельном участке в определенных границах со всеми находящимся на нем вспомогательными сооружениями, элементами благоустройства, в котором жилая площадь составляет более половины общей площади помещений здания. К жилым зданиям относятся жилые дома и общежития постоянного типа, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, интернаты при школах и школы-интернаты.

Примечание: к жилым зданиям не относятся гостиницы, кемпинги, базы отдыха, санатории, и.т.д.
Нежилые здания это здания, предназначенные исключительно или в основном для иных целей, чем жилые здания (административные и производственные здания, магазины, склады, кинотеатры, и.т.д.).

Инженерные сооружения это строительные объекты, которые не несут на себе характеристики зданий и которые имеют целью создание условий для осуществления производственной или социально-культурной деятельности, услуг. К ним относятся дороги, железные дороги, мосты, стадионы и др.
По стр. 100 „Стоимость строительных работ, выполненных собственными силами всего” показывается общая стоимость строительных работ в текущих ценах (без НДС), завершенные на определенных стадиях, предложенные заказчику к оплате, не включая работы, выполненные субподрядчиками.

Строительные работы включают в себя строительные работы по новому строительству, работ по реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту, а также работ по поддержанию действующих объектов и сооружений.

Не включаются в стоимость подрядных строительных работ:

 • стоимость работ по устранению брака и переделке некачественно выполненных строительно-монтажных работ;

 • стоимость монтируемого и ремонтируемого оборудования, а также стоимость приобретенных или изготовленных на стройке деталей для укомплектования оборудования;

 • продукция и услуги производств и обслуживающих хозяйств;

 • стоимость завезенных или заготовленных на строительной площадке деталей, блоков, конструкций и строительных материалов, еще не уложенных в дело;

 • авансовые перечисления от заказчиков;

 • суммы налога на добавленную стоимость;

 • услуги по предоставлению машин, механизмов и другого оборудования на условиях аренды (без обслуживающего персонала);

 • погрузочно-разгрузочные и другие вспомогательные работы, выполняемые вне строительной площадки (использование работы строительных машин и механизмов в карьерах, в промышленных, транспортных и иных подсобных производствах).

По стр. 200 „Стоимость работ, по новому строительству” отражается стоимость строительных работ, выполненных в первый раз, включенных в смету, согласно которым выполнился весь комплекс работ, в соответствии со сметными нормами и представленные заказчику к оплате.

Они включают стоимость: • строительных работ по возведению, реконструкции, расширению, техническому перевооружению постоянных и временных зданий и сооружений и связанные с ними работы по монтажу железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;

 • работ по сооружению внешних и внутренних сетей водоснабжения, канализации, тепло- и газификации, энергоснабжения, возведению установок (сооружений) по охране окружающей среды от загрязнений;

 • работ по установке санитарно-технического оборудования;

 • работ по сооружению нефтепроводов, газопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, линий связи, мостов и набережных, дорожные работы, подводно-технические, водолазные и другие виды специальных работ в строительстве;

 • работ по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование, по обмуровке и футеровке котлов, печей и других агрегатов;

 • работ по строительству противоэрозионных, противоселевых, противолавинных, противооползневых и других природоохранных сооружений;

 • мелиоративных работ, вскрышных и других, не перечисленных выше видов строительных работ и затрат, предусмотренных в строительных нормах и правилах.

Примечание: По строке 240 отражается и стоимость строительных работ, выполненных для населения в отчетном периоде. Основанием для включения в объем выполненных работ является справка о стоимости выполненных работ, которая применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы.

В стр. 300 “Стоимость работ по капитальному ремонту” указываются стоимость совокупности работ и мероприятий по восстановлению работоспособности или улучшению исправности здания, сооружения, их элементов и частей, включая строительные конструкции и инженерное оборудование. При капитальном ремонте зданий и сооружений осуществляется замена изношенных конструкций и деталей, или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности объекта, увеличивающие срок действия, по сравнению с первично установленным сроком, кроме полной замены основных конструкций (стен, фундаментов, междуэтажных перекрытий и др.).
По стр. 400 „Стоимость работ по поддержанию и текущему ремонту” показывается стоимость выполненных работ по сохранению или восстановлению возможности получения последующих экономических выгод (прибыли) в тех пропорциях, которые были предусмотрены изначально. Работы по поддержанию и текущему ремонту представляют собой совокупность действий по отделке, покраске, ремонту некоторых незначительных частей, которые осуществляются на действующем объекте для обеспечения дальнейшей его эксплуатации, препятствованию его быстрого износа и продлению продолжительности функционирования. Здесь указывается также установка отдельных механических, электрических или отопительных систем, замена канализаций и водопроводов (даже если они новые).

В строке 500 „Стоимость прочих подрядных строительных работ” показываются работы, не перечисленные в вышеуказанных строках, и могут включать:

 • культурно-технические работы;

 • работы по рекультивации земель и первичному окультуриванию сельхозугодий;

 • работы по очистке оросительных и осушительных систем;

 • осушение лесных площадей лесного фонда;

 • работы по газификации квартир, выполняемые за счет населения;

 • работы по замене огнеупорной кладки теплотехнических агрегатов, бурению водяных скважин и водопонижению, выполняемые для основной деятельности предприятий; производство работ по бурению для проведения испытаний для строительства и другие работы;

 • услуги по предоставлению машин, механизмов и другого оборудования на условиях аренды (с обслуживающим персоналом предприятия).Каталог: public -> files
files -> «Автопилот-Омск» / Ю. А. Шевелева
files -> Программа наименование дисциплины Органическая химия
files -> Программа наименование дисциплины Основы органической химии
files -> Российское общество хирургов междисциплинарное научное хирургическое общество
files -> Образовательная программа высшего образования
files -> Косметология лица
files -> Программа для истинных ценителей массажа. Чарующие ароматы. Глубокая релаксация и драгоценное омоложение для современных мужчин и женщин

Скачать 132.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница