Структура основной образовательной программы основного общего образования Целевой разделстраница21/46
Дата09.08.2019
Размер1.42 Mb.
#127061
ТипПояснительная записка
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46

Хисам Камаловның тормыш юлы һэм иҗаты. "Очучы" хикэясендэ кутэрелгэн проблемалар. Очучы Ьенэре турында мэгълумат биру. Мэдинэ Маликованың тормыш юлы һэм иҗаты. "Казан каласы - таш кала" повестенда архитекторлар һөнэренэ хас сыйфатларны чагылдыру узенчэлеге.

     1. Йомгаклау ( 2 сэг)


2.2.5 Татарский язык (татарская группа)

5нче сыйныфныц татар теркемендэ татар теле буенча укыту фэненең эчтэлеге

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. (5 сэг.)

Фонетика һэм орфоэпия турында гомуми тешенчэ. Сейлэм органнары. Авазларныц ясалышы. Сейлэм аппараты. Татар телендэ сузык һэм тартык авазлар. Татар телендэ авазларныц эйтелеше. Сингармонизм законы: рэт һэм ирен гармониясе. Тартык авазлар классификациясе. [къ] Ьэм [к], [гъ] Ьэм [г] тартык авазлары. [Ь] Ьэм [х] тартык авазлары. һэм [в] тартык авазлары. [н] һэм [ц] тартык авазлары. ['](һэмзэ) тартыгы. Тартык авазларныц сейлэмдэге узгэреше. Тартыклар чиратлашуы. Борын ассимиляциясе. Ирен ассимиляциясе. Татар телендэ ищек. Сузлэрне юлдан-юлга кучеру. Суз басымы. Интонация. Графика һэм орфография. Аваз һэм хэреф тешенчэлэре. Татар алфавиты. Сузык аваз хэрефлэре. О, е, е, э хэрефлэренец дерес язылышы. Тартык аваз хэрефлэре. ь һэм ъ билгелэренец дерес язылышы. В, к, г хэрефлэре.. Сузлэрне кушып, сызыкча аша Ьэм аерым язу. Баш хэреф һэм юл хэрефлэре. Сузлэргэ фонетик анализ ясауЛексикология (34с.)

Лексикология. Лексика һэм лексикология турында тешенчэ. Сузнец лексик мэгънэсе, аны ацлату юллары. Ацлатмалы сузлеклэр.

Сузлэрнец мэгънэлэре, килеп чыгышы һэм кулланылышы ягыннан теркемлэу. Бер һэм куп мэгънэле сузлэр. Сузлэрнец туры һэм

кучерелмэ мэгънэлэре

Синоним. Антоним. Омоним.

Суз тезелеше һэм суз ясалышы. (16с.)

Сузнец тамыры һэм кушымчалар. Сузнец мэгънэле кисэклэргэ буленеше. Менэсэбэт белдерэ торган кушымчалар: модальлек һэм бэйлэгеч кушымчалар. Модальлек кушымчалары. Исем, сан, сыйфат, фигыльлэргэ ялгана торган модальлек кушымчалары. Сузнец нигезе. Тамыр һэм ясалма нигезле сузлэр. Сузлэрнец тезелеше буенча тикшеру. Суз ясалу ысуллары. Ясагыч кушымча ялгау ысулы. Сузгэ кушымчалар ялгану тэртибе. Сузлэрне кушу ысулы: кушма, парлы, һэм тезмэ сузлэр ясалу.Сузлэрне кыскарту ысулы Бэйлэнешле сейлэм устеру (28с.)

Терле характердагы диктантлар язу. Хаталар естендэ эш башкарган вакытта телдэн Ьэм язма рэвештэ анализ ясау. Мэкалэне редакциялэу. Эдэби текстларныц эчтэлеген сейлэу. Изложение Ьэм сочинение язарга ейрэну. Бирелгэн темага, рэсемгэ яки планга нигезлэнеп, хикэя тезеп язу.Текстларны, мэкалэлэрне, фразеологик эйтелмэлэрне бер телдэн икенче телгэ тэрщемэ иту Сузлеклэрдэн файдалану. Проектлар тезу. Картина буенча сочинение язу (Х.Якупов. "Канэфер чэчэклэре. Натюрморт", И.Шишкин. "Имэнлек"


6 нчы сыйныфныц татар төркемендэ татар теле буенча укыту фэненең эчтэлеге
Морфология турында гомуми мэгълумат. (1с.) Суз теркемнэре турында гомуми мэгълумат биру.

5 нче сыйныфта уткэннэрне кабатлау (5с.)

5 нче сыйныфта авазлар һэм хэрефлэр турында уткэннэрне кабатлау: сузык һэм тартык авазлар; татар һэм рус теллэренец икесендэ дэ булган, эмма эйтелеше белэн татар телендэ аерылып торган авазлар; татар теленец узенчэлекле авазлары; татар телендэ ищек калыплары; сузлэрнец басымын билгелэу; сузлэргэ фонетик анализ ясау.

Сузнец лексик мэгънэсе; килеп чыгышы һэм кулланылу елкэсе ягыннан татар теленец сузлек составы. Сузлеклэр турында белешмэ. Аларның терлэре. Сузлеклэрнең тезелу принциплары. Терле типтагы сузлеклэр белэн эшлэу.

Татар һэм рус теллэрендэ тамыр Ьэм кушымчаларның узенчэлеклэрен искэ тешеру. Бэйлэгеч һэм модаль кушымчалар, аларның сузгэ ялгану тэртибе. Сузнец нигезе, тамыры. Татар телендэ суз ясалу ысуллары. Сузлэрнең тезелешен һэм ясалышын тикшеру.Исем. (17с.)

Исем турында тешенчэ.Ялгызлык һэм уртаклык исемнэр. Исемнэрнең берлек һэм куплек сан формалары.Исемнэрнец килеш белэн терлэнеше.Исемнэрнең тартым белэн терлэнеше.

Тартымлы исемнэрнең килеш белэн терлэнеше. Алынма сузлэрдэге килеш һэм тартым кушымчалары. Исемнэрнең ясалышы. Исем суз теркемен кабатлау.

Сыйфат (12с.)

Сыйфат турында тешенчэ. Сыйфатларныц ясалышы. Сыйфат дэрэщэлэре. Асыл һэм нисби сыйфатлар. Сыйфатныц исемлэшуе. Сыйфат суз теркемен кабатлау.Сан (15с.)

Сан турында тешенчэ. Саннарныц исемлэшуе. Саннарныц ясалышы. Гарэп Ьэм рим цифрларыныц язылышы. Сан теркемчэлэре. Микъдар саны. Тэртип саны. Чама саны. Булем саны. Дыю саны. Сан суз теркемен кабатлау.Рэвеш (14с.)

Рэвеш турында гомуми мэгълумат. Аныц лексик-грамматик мэгънэсе һэм морфологик узенчэлеклэре.Рэвешлэрнец ясалышы.Рэвешлэрнец мэгънэ теркемчэлэре. Саф рэвешлэр. Охшату-чагыштыру рэвешлэре.Кулэм-чама рэвешлэре. Урын рэвешлэре. Вакыт рэвешлэре. Сэбэп- максат рэвешлэре.Рэвеш суз теркемен кабатлау.Алмашлык (17с.)

Алмашлык турында тешенчэ. Алмашлыкларныц ясалышы. Зат алмашлыклары. Тартым алмашлыклары. Курсэту алмашлыклары. Сорау алмашлыклары. Билгелэу алмашлыклары. Билгесезлек алмашлыклары. Юклык алмашлыклары. Алмашлык суз теркемен кабатлау.Затланышлы фигыльлэр (18с.)

Фигыль турында тешенчэ. Татар телендэ фигыльнец нигезе (башлангыч формасы) турында гомуми мэгълумат. Фигыльнец барлык- юклык формалары. Фигыльнец ясалышы. Затланышлы фигыльлэр. Боерык фигыль, аныц мэгънэлэре, зат-сан белэн терлэнеше. Боерык фигыльнец дерес интонация һэм басым белэн кулланылышы. Хэзерге заман хикэя фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, зат-сан белэн терлэнеше.

Уткэн заман хикэя фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, зат-сан белэн терлэнеше. Килэчэк заман хикэя фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, зат-сан белэн терлэнеше. Шарт фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, зат-сан белэн терлэнеше. Фигыль суз теркемен кабатлау.


      1. нчы сыйныфта уткэннэрне кабатлау. (5с.)

Исем, сыйфат, сан, рэвеш, алмашлык, затланышлы фигыльлэр темаларын кабатлау. Бэйлэнешле свйлэм устеру (36с.)

1. Юл йеру кагыйдэлэрен курсэткэн, 7-8 репликадан торган диалог тезу.

2.Эти-эниецэ яки туганнарыца рэхмэт эйтеп хат язу.


       1. Табигатьне саклау турында газетага мэкалэ язу.

       2. Укучыларныц тормыш тэщрибэсеннэн чыгып, ейрэнелгэн суз теркемнэрен файдаланып, кечкенэ хикэя тезу. 5.Эдэбият дэреслэрендэ ейрэнелгэн эсэрлэрне кулланып, сочинениелэр язу.

        1. Суз теркемнэрен ейрэнгэч, алган белемнэренэ таянып, грамматик биремле диктантлар язу.

        2. Терле суз теркемнэре кергэн щемлэлэрне татарчадан русчага һэм русчадан татарчага тэрщемэ иту.

        3. Уңай кешелек сыйфатлары тэрбиялэу максатыннан чыгып сайланган текстлар буенча изложениелэр язу.

        4. Картиналар буенча сочинениелэр язу (Елена Романенко. "Алмалар", Борис Щербаков. "Су китэ", Юрий Ананьев. "Фронт щыры", Фаил Зиязов. "Самавыр янында").

        5. Хаталарны тезэту естендэ эш башкарган вакытта телдэн һэм язма рэвештэ анализ ясау, орфограммалар белэн щемлэлэр тезу.
         1. нче сыйныфныц татар төркемендэ татар теле буенча укыту фэненең эчтэлеге

Фонетика. Лексикология. Суз твзелеше. Исем, сан, рэвеш, алмашлык, затланышлы фигыльлэр, сыйфат суз твркемнэрен кабатлау. (7 с.)

Фигыль (37с.)

Фигыль турында тешенчэ. Фигыльлэрнец ясалышы. Затланышлы һэм затланышсыз фигыльлэр. Сыйфат фигыль, аныц мэгънэсе, заман формалары, исемлэшуе һэм исемгэ кучуе. Сыйфат фигыльлэрнец сейлэмдэ кулланылышы. Хэл фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, сейлэмдэ кулланылышы. Исем фигыль, аның мэгънэсе, формасы, сейлэмдэ кулланылышы. Аларныц исемгэ кучу очраклары. Татар телендэ фигыльлэрнец теп формасы буларак сузлеклэрдэ бирелуе. Инфинитив , аның мэгънэсе, формалары, сейлэмдэ дерес кулланылышы һэм дерес язылышы. Татар телендэ ярдэмче фигыльлэрнең кулланылышы. Кайбер местэкыйль мэгънэле фигыльлэрнец ярдэмче фигыль буларак кулланылу очраклары. Фигыльлэргэ морфологик анализ ясау. Фигыльлэрне кабатлау.

Аваз ияртемнэре (5 с)

Аваз ияртемнэре турында гомуми мэгълумат. Аларның ясалышы, морфологик - синтаксик узенчэлеклэре. Аваз ияртемнэренең һэм алардан ясалган фигыль һэм исемнэрнең сейлэмдэ кулланылышы. Аваз ияртемнэренэ морфологик анализ ясау. Кабатлау.

Татар телендэ хэбэрлек сузлэрнен тоткан урыны. Аларныц формалары Ьэм щемлэдэ кулланылышы. Хэбэрлек сузлэргэ морфологик анлиз ясау. Кабатлау. (3с.)

Бэйлеклэр турында гомуми мэгълумат, Аларныц сейлэмдэ кулланылышы. Бэйлек теркемчэлэре. Бэйлек сузлэр, аларныц формалары, сейлэмдэ кулланылышы. Бэйлеклэргэ морфологик анлиз ясау. Кабатлау. (5с.)

Теркэгечлэр турында гомуми мэглумат биру. Теркэгечлэрнец куллану узенчэлеклэре, аларныц интонациягэ бэйле булуы. Теркэгечлэрне теркемлэу. Теркэгеч сузлэр. Аларныц формасы, теркэгечлэрдэн аермасы. Рус һэм татар телендэ теркэгечлэрнец уртак яклары. Теркэгечлэргэ морфологик анализ ясау. Кабатлау. (5с.)

Кисэкчэлэр турында гомуми мэгълумат. Аларны мэгънэлэре буенча теркемлэу. Татар телендэ кисэкчэлэрнец дерес язылышы. Кисэкчэлэргэ морфологик анлиз ясау. Кабатлау. (5с.)

Ымлыклар турында гомуми мэгълумат. Аларныц ясалу узенчэлеклэре һэм сейлэмдэ кулланылышы. Ымлыкларны теркемлэу. Кабатлау.(3с.)

Модаль сузлэр турында гомуми мэгълумат, аларныц кулланылышы. Кабатлау.(2с.)

Местэкыйль һэм ярдэмче суз теркемнэре буенча алган белемнэрне кабатлау, ныгыту, морфологик анализ ясау һэм сейлэмдэ урынлы куллану кунекмэлэрен камиллэштеру. Кабатлау. (8с.)

Бэйлэнешле сейлэм теле устеру дэреслэре. (25с.)

Башкалар ачык кузалларлык итеп, яратып укыган берэр эдэби герой турында сейлэу. Мэктэптэ уздырылачак берэр дэрестэн тыш чара турында белдеру, бэйрэм белэн котлау тексты язу. Грамматик биремле терле типтагы контроль диктантлар язу. Рэсемгэ карап, хикэялэр тезу. Программага кертелгэн эдэби эсэрлэрдэн алынган езеклэрне файдаланып, изложениелэр язу. Местэкыйль һэм ярдэмче суз теркемнэрен кертеп тезелгэн щемлэлэрне тэрщемэ иту. Экскурсиядэ һэм терле спектакль-концертларда, мэктэптэ уздырылган бэйрэм кичэлэрендэ алган тээсирлэрдэн файдаланып, сочинениелэр язу. Аерым темалар буенча ныгыту кунегулэре эшлэу. Проект эшлэре. Местэкыйль һэм ярдэмче суз теркемнэре кертеп хикэя тезу, аны тэрҗемэ итэ белу.8 нче сыйныфнын татар теркемендэ татар теле буенча укыту фэненен эчтэлеге 5-7нче сыйныфларда уткэннэрне кабатлау.(7с.)

Суз ясалышы. Суз тезелеше. Суз теркемнэре. Фигыль суз теркеме. Демлэдэ сузлэр тэртибе.Сузлэргэ фонетик, лексик, морфологик анализлар ясауСинтаксис. Суз һэм жемлэ (1с.) Синтаксис. Гади щемлэ синтаксисы Ьэм пунктуация. Синтаксис буенча гомуми мэгълумат. Телебезнец синтаксик Ьэм сейлэм берэмлеклэре (суз, сузтезмэ, щемлэ кисэклэре, щемлэ Ьэм текст) турында тешенчэ

Җөмлэдэ сузлэр бэйлэнеше (8с.)

Демлэдэ сузлэр бэйлэнеше турында гомуми мэгълумат. Тезуле бэйлэнеш. Демлэнец тицдэш кисэклэре. Аларны узара теркэуче чаралар. Тицдэш кисэклэр янында гомумилэштеруче сузлэр. Тицдэш кисэклэр Ьэм гомумилэштеруче сузлэр янында тыныш билгелэре. Ияртуле бэйлэнешнец сейлэм оештырудагы роле. Сузтезмэ турында гомуми тешенчэ. Сузтезмэдэ ияртуче Ьэм ияруче кисэклэр. Татар телендэ сузтезмэлэрнец терлэре Ьэм узенчэлеклэре. Демлэдэ сузлэр бэйлэнешен кабатлауҖөмлэ кисэклэре (1с.)

Демлэ кисэклэре турында гомуми мэгълумат (башлангыч сыйныфларда уткэннэрне кабатлау Ьэм тирэнэйту)Җөмлэнең баш кисэклэре (4с.)

Демлэнец баш кисэклэре. Ия Ьэм аныц белдерелуе, терлэре. Хэбэр Ьэм аныц белдерелуе, терлэре. Ия белэн хэбэрнец щемлэдэге урыны. Ия белэн хэбэр арасына сызык кую очракларыГади һэм кушма җөмлэ (1с.)

Гади һэм кушма щемлэ турында гомуми мэгълуматҖөмлэнең иярчен кисэклэре (22с.)

Җөмлэнең иярчен кисэклэре. Аергыч һэм аныц белдерелуе һэм аерылмыш белэн бэйлэнеше. Тицдэш һэм тиңдэш тугел аергычлар. Тэмамлык һэм аның белдерелуе. Туры һэм кыек тэмамлыклар. Хэл һэм аның төрлэре. Урын хэле. Вакыт хэле. Рэвеш хэле. Кулэм хэле. Сэбэп хэле. Максат хэле. Шарт хэле. Кире хэл. Терле хэллэрнец аерымлануы һэм алар янында тыныш билгелэре. Аныклагыч турында гомуми мэгълумат. Аныклагычның аныкланмыш белэн бэйлэнеше. Аныклагычларныц аерымлануы һэм алар янында тыныш билгелэре. Җөмлэнец баш һэм иярчен кисэклэрен гомумилэштереп кабатлауГрамматик анализ терлэре (1с.)

Грамматик анализ турында гомуми төшенчэ.(алдагы сыйныфта ейрэнгэннэргэ нигезлэну) . Морфологик, синтаксик, морфологик-синтаксик, синтаксик-морфологик анализ терлэреҖөмлэнең баш, иярчен, модаль кисэклэрен кабатлау (5с.)

Җөмлэнец баш, иярчен, модаль кисэклэре. Алар янында тыныш билгелэре. Грамматик анализ терлэреГади жемлэлэрне теркемлэу. Эйту максаты ягыннан жемлэ терлэре. (4с.) Гади җөмлэлэрне теркемлэу. Эйту максаты ягыннан җөмлэ терлэре: хикэя җөмлэ, сорау җөмлэ, боеру җөмлэ һэм тойгылы җөмлэлэр. Эйту максаты ягыннан терле җөмлэлэр янында куела торган тыныш билгелэре.

Раслау һэм инкяр жемлэлэр (2с.). Раслау һэм инкяр җөмлэлэр турында гомуми тешенчэ һэм аларның кулланылышы. Инкяр җөмлэлэрне белдеруче чаралар.

Җыйнак һэм жэенке җөмлэлэр (1с.) Җыйнак һэм җэенке җемлэлэр турында гомуми тешенчэ (башлангыч сыйныфларда уткэннэрне кабатлау һэм тирэнэйту).

Ике составлы һэм бер составлы жемлэлэр (3с.) Бер составлы щемлэ терлэре һэм аларныңузенчэлеклэре.Бер составлы исем җемлэ. Бер составлы фигыль җемлэ.

Тулы һэм ким жемлэлэр (3с.) Тиешле җөмлэ кисэгенең кулланылу-кулланылмавына карап, җөмлэ терлэре: тулы һэм ким җөмлэлэр. Аларны куллану узенчэлеклэре.

Җемлэ терлэрен кабатлау (5с.) Эйту максаты ягыннан щемлэ терлэрен, раслау һэм инкяр,җыйнак һэм җэенке, ике һэм бер составлы, тулы һэм ким җөмлэлэрне куллану узенчэлеклэре.

      1. нче сыйныфта өйрэнгэннэрне кабатлау (8с.) Гади җөмлэ синтаксисы. Гади җөмлэлэрне теркемлэу. Җөмлэдэ сузлэр бэйлэнеше. Җөмлэнең баш, иярчен, модаль, тицдэш һэм аерымланган кисэклэре. Грамматик анализ терлэре. Алар янында тыныш билгелэре

Бэйлэнешле сейлэм устеру (25с.)

Укыган эдэби эсэр героена хат язу. Тормышта урнэк булырдай берэр кеше турында очерк язу. Концертка яки театрга баргач алган тээсирлэр турында сейлэшу, диалогик Ьэм монологик сейлэм урнэклэре табу. Татар һэм рус теллэрендэге гади җөмлэлэрне чагыштыру.

Эдэби геройларга характеристика язарга өйрэну. Татар телендэге суз тэртибе узенчэлеклэрен чагылдырган кыска текстларны тэрщемэ иту кунегулэрен утэу. Экологик темага сочинение элементлары булган изложениелэр язу. Картиналар буенча сочинение язу.(Фэридэ Хэсьянова. "Матур ей", Станислав Жуковский. " Рояльле кунак булмэсе", Наил Галимов. "Ялгызлык".

Утелгэн темаларга таянып, грамматик биремле диктантлар язу. Дэрестэн тыш укылган эдэби эсэрлэргэ таянып,сочинениелэр язу.
      1. нчы сыйныфныц татар твркемендэ татар теле буенча укыту фэненец эчтэлеге

Гади җөмлэ синтаксисын кабатлау. (1с.) Тел белеменең бер булеге буларак

Кушма җөмлэ синтаксисы һэм пунктуация. (27с.) Кушма щемлэлэрнец терлэре: тезмэ кушма һэм иярченле кушма щемлэлэр. Теркэгечле һэм теркэгечсез тезмэ кушма җөмлэлэр. Куп тезмэле кушма җөмлэлэр. Иярченле кушма җөмлэлэрнец тезелеше һэм мэгънэ ягыннан терлэре.Синтетик һэм аналитик иярчен җөмлэлэрнең узенчэлеклэре.Иярченле кушма җөмлэлэрдэ тыныш билгелэре. Иярчен җөмлэлэрнец мэгънэ ягыннан терлэре.Иярчен ия һэм иярчен хэбэр җемлэлэр. Иярчен тэмамлык җемлэ.Иярчен аергыч җемлэ. Иярчен вакыт җемлэ.Иярчен урын җемлэ.Иярчен рэвеш җемлэ.Иярчен кулэм җемлэ.Иярчен сэбэп җемлэ. Иярчен максат җемлэ. Иярчен шарт җемлэ.Иярчен кире җемлэ.Иярчен кереш җемлэ. Мэгънэ Ьэм тезелеше ягыннан терле булган иярченле кушма җемлэлэрне сейлэмдэ дерес куллану. Куп тезмэле кушма җемлэ.Куп иярченле кушма җемлэлэр.Катнаш кушма җемлэлэр. Кушма җемлэ синтаксисы һэм тыныш билгелэре.

Текст синтаксисы һэм пунктуация (8с.)Текст турында гомуми тешенчэ. Туры һэм чит сейлэм.

Дерес язу кагыйдэлэре системасы буларак пунктуация. Җөмлэнең тезелеше, мэгънэсе, интонация һэм тыныш билгелэре. Тыныш билгелэре һэм аларныц эһэмияте. Гади һэм кушма щемлэлэрдэ тыныш билгелэре. Туры һэм кыек сейлэм, диалог һэм цитата янында тыныш билгелэре.Стилистика һэм сөйлэм культурасы (11с.) Эдэби һэм язма сейлэм стильлэре.Функциональ стильлэр, аларныц жанрлары Ьэм узенчэлеклэре.Язма сейлэм стильлэре: фэнни, рэсми,публицистик стильлэр. Эдэби стиль. Стилистик хаталар.Сейлэм культурасы.Эдэби тел нормалары.Сейлэмдэ калькалар. Фонетиканы, лексикологияне кабатлау. Суз тезелешен, морфологияне кабатлау.Гади щемлэ синтаксисын кабатлау.Кушма щемлэ синтаксисын кабатлау.Текст синтаксисын кабатлау.

Бэйлэнешле сөйлэм телен устеру. (14с.)Туган телнекамил белунец зарурлыгы турында сыйныф алдында чыгыш ясау. Татар Ьэм рус телендэге щемлэ тезелешен чагыштырып, бер телдэн икенче телгэ тэрщемэ иту кунегулэре эшлэу. Соңгы вакытта булган берэр вакыйга турында фикер алышу, диалогик Ьэм монологик сейлэм урнэклэре табу.9 нчы сыйныфта ейрэнелгэн кушма щемлэ синтаксисы буенча биремнэр кертелгэн диктантлар язу.

Терле темага сочинениелэр, изложениелэр язу. Терле эш кэгазьлэре урнэклэрен язу.Терле темага тестлар башкару.Иптэшецнец язма эшенэ телдэн яки язмача бэялэмэ биру.Индивидуаль һэм теркемнэрдэ проектлау-тикшерену эше башкару.


2.2.6. Татарская литература ( татарская группа)

5 нче сыйныфның татар төркемендэ татар эдэбияты буенча укыту фэненең эчтэлеге Кереш( 1 сэг.) Б.с.у. И.Гази "Узе бер могҗиза"

Халык авыз иҗаты (11 сэг.)Татар халык авыз иҗаты . Татар халык авыз иҗатында экиятлэр. "Ак байтал" экияте. "Ак байтал" экиятендэ образлар.Тылсымлы экият һэм аның геройлары. "Уги кыз" экияте. "Хэйлэкэр телке", "Солдат балтасы" экиятлэре. "Камыр батыр" экияте. "Өч калэм" экияте. "Кэтэн Иваныч" экияте (сыйныфтан тыш уку). Бишек җырлары.

Халык ижаты белэн рухланып(3 сэг) Мэсэллэр. Г.Тукай һэм Э.Исхак мэсэллэре. Г.Тукай һэм И.Крылов мэсэллэре Г.Тукай һэм Г.Шамуков мэсэллэре.

Хэзинэ. Борынгы эдэбиятыбыз урнэклэре( 3 сэг.)Кол Галинец "Кыйссаи Йосыф" эсэре. Кол Галинец "Кыйссаи Йосыф" эсэре. Ш.Галиев "Кол Галигэ" шигыре

Казан ханлыгы эдэбияты урнэклэре( 1 сэг.)Мехэммэдьяр ищаты.

 1. йез эдэбияты урнэклэре( 4 сэг.)К.Насыйри ищаты. "Патша белэн карт". Б.с.у. "Эш уткэч укенудэн файда юк" темасына сочинение язу. К.Насыйри. "Эбугалисина" эсэрендэ образлар бирелеше. К.Насыйри. "Эбугалисина" эсэре. Б.с.у. эсэргэ миниатюр рецензия язу. Каюм Насыйри музеена сэяхэт.

 2. йез башы татар эдэбияты урнэклэре (2 сэг.)Г.Тукай - татар халкыныц беек шагыйре. "Су анасы" экияте. Г.Тукай "Эш беткэч уйнарга ярый" эсэре . Сыйныфтан тыш уку.

XX йез татар эдэбияты урнэклэре (5 сэг.) Г. Ибраһимов. "Яз башы" эсэре. "Фагыйлэ" хикэясе, хикэя жанры. М.Дэлил. "Алтынчэч" либреттосы. М.Дэлил. "Алтынчэч" либреттосыннан езек. М.Дэлил. "Алтынчэч" образларга характеристика. Сугыш чоры эдэбияты( 13 сэг.) М.Дэлил. "Кызыл ромашка", "Җырларым" шигырьлэре. "Хекем алдыннан" картинасы буенча сочинение.М.Җэлил "Бурелэр" шигыре М.Җэлил музейларына сэяхэт. Картина буенча сочинение язу. Р.Мостафин. "Балыкчы Муса" эсэре (сыйныфтан тыш уку). Ф.Кэрим шигырьлэре.Ф.Кэрим эсэрлэре.Г.Кутуй "Сагыну" нэсере А.Алиш "Килделэр" хикэясе. С.Хэким. "Колын" шигыре.С.Хэким музеена сэяхэт.Б.с.у. Л.Лерон "Фашист очып утте" шигыре. Р.Харис "Ветеран дэфтэрлэр" шигыре

Сугыштан сонгы чор эдэбияты ( 7 сэг.)Ф.Хесни. "Чыбыркы" хикэясе. "Чыбыркы" хикэясендэ образлар бирелеше. Роб.Эхмэтщанов. "Солдатлар" шигыре. Н.Дэули. "Бэхет кайда була?" шигыре. Н.Дэули."Кар нинди щылы" хикэясе. Ф.Яруллин. "Зэцгэркулдэ Ай коена" экияте. Кеше кайчанбэхетлебула?

Туган ил, туган як турында ( 9 сэг.)Н.Исэнбэт. "Туган ил" шигыре, туган як турында картиналар.Э.ШэрифуллинаГ.Зэйнэшеваныц туган якка багышланган шигырьлэре.

Н.Мадьяров. "Сиңа кайттым, гузэл туган җирем" шигыре. Туган як турында картиналар. С.Хэким. "Бер горурлык хисе", "Башка берни дэ кирэкми" шигырьлэре.Ф.Садриев. "Тургай ни дип щырлый?" эсэре.Р.Вэлиева. "Табигать баласына" шигыре. М.Эгълэмов. "Матурлык минем белэн" шигыре. Туган як турында-шагыйрьлэр. Б.с.у.Шишкин наратлары.Тэржемэи эсэрлэр ( 4 сэг.)А.Платонов. "Ягъфэр бабай эсэре". Дж. Родари "Эбинец кошчыклары" хикэясе. А.Экзюпери. "Нэни принц" эсэре (сыйныфтан тыш уку)

Шагыйрь һэм язучылар ижатында юмор( 7 сэг.)А.Гыймадиев хикэялэре. А.Гыймадиев."Дианаларда кунакта" хикэясе. Шэукэт Галиев шигырьлэре.Л.Лерон. "ЗеЬрэ кыз-безнец авылдан" хикэясе. Л.Лерон. "Песи булсац иде" шигыре.Р.Мицнуллин, Р.Корбан ищатларында юмор.Ф.Яруллин "Дыр калдырыйк" шигыре.

6 нчы сыйныфнын татар теркемендэ татар эдэбияты буенча укыту фэненен эчтэлегеТатар халык авыз ижаты( 1 сэг.) Йола Ьэм уен щырлары,

Борынгы эдэбият урнэклэре( 1 сэг.) Йосыф Баласагунлы «Котадгу белек» поэмасы.

«Котадгу белек» (поэмадан озек). «Тел турында». тарихи щырлар.  1. нче йөз эдэбияты( 1 сэг) Габдерэхим Утыз Имэни ищаты.

  2. нчы йөз эдэбияты( 2 сэг.)Габделщэббар Кандалый. "Мулла белэн абыстай " БСУ. Габделщэббар Кандалый. Икеюллыклар (афоризмнар, сатира, юмор)

  3. нче йөз эдэбияты( 8 сэг).Габдулла Тукай. «Туган авыл».Габдулла Тукай. «Шурэле». Экият-поэма жанры төшенчэсе.Габдулла Тукай. «Исемдэ калганнар». Автобиографик эсэр турында төшенчэ.Габдулла Тукай. «Исемдэ калганнар» эсэрне анализлау. Гаяз Исхакый "Кэҗүл читек" .Мэҗит Гафуриныц тормышы Һэм иҗаты. "Ана теле", "Ана" шигыре. Һади Такташ эсэрлэре. Һ.Такташныц "Ак чэчэклэр" шигыре. Лирик герой тешенчэсе Ибраһим Гази тормыш юлы һэм иҗаты. Ибраһим Гази. «Онытылмас еллар» (езек). Лена Шагыйрьҗан. «Рэхмэт игенчегэ!»

Бвек Ватан сугышы чоры эдэбияты( 4 сэг) Муса Җэлил. «Вэхшэт»,«Имэн», «Чэчэклэр». Нэби Дэули. «Дошманнан уч алыгыз». Шэйхи Маннур. «Саубуллашу җыры»,«Татар кызы», «Чэчэклэр һэм снарядлар». Инверсия тешенчэсе.

Тыныч ил сагында( 9 сэг.) Мехэммэт МэЬдиев тормышы Ьэм ищаты. «Фронтовиклар» (езек). Кави Латыйп. «Дицу парады». Шамил Маннапов, «Солдатта булган, дилэр...» Рестэм Акъегет. «Мэцгелек ут яна мэйданнарда». Дэудэт Дэрзаман. «Батырлык». Эльмира Шэрифуллина. «Туган щир». Фэнис Яруллин. «Туган ягы кирэк кешегэ».Эмирхан Еники тормышы һэм ищаты. "Матурлык" хикэясе. "Матурлык" хикэясендэ ана Ьэм бала менэсэбэте. Хикэя жанры тешенчэсе . Мехэммэт Мирза. «Балачак хатирэсе».

Гомэр Бэшировныц "Туган ягым-яшел бишек" эсэреннэн «Язгы сабан туйлары» хикэясен анализлау. Гомэр Бэшировныц "Туган ягым-

яшел бишек" эсэреннэн "Кунак кызлар килде утырмага" хикэясен анализлау

Тэрҗемэ эсэрлэр( 2 сэг.) Антон Чехов. «Анюта». Константин Паустовский. «Корыч балдак».

Язучылар елмая Радик Фэизов ищаты. "Батыр эйтте" хикэясе

Газиз Мехэммэтшин тормышы Ьэм ищаты. «Каз боткасы» хикэясе. Гамил Афзалныц «Мыек борам» шигыре.Татар теле- энҗе -мэрҗэн тулы тел( 4 сэг) Гэрэй Рэхимнец «А-ля-шэр туны» хикэясе.

Хэсэн Туфанныц «И минем щандай кадерлем...»,«Туган тел» шигырьлэре. Наҗар Нэҗминец «Татар теле» шигыре. Шэукэт Галиевнең «Туган телем» шигыре.

7 нче сыйныфның татар төркемендэ татар эдэбияты буенча укыту фэненең эчтэлеге


Каталог: upload -> storage -> org1228 -> files
storage -> Ротавирусная инфекция
storage -> По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
storage -> Положение разработано в соответствии с
storage -> Бронхиальная астма
storage -> Программа по предмету «Музыка» для 7 класса разработана на основе нормативных документов
storage -> Вопросы для диф
storage -> К рабочей программе по химии (профильный уровень) 10-11 класс
storage -> Министерство внутренних дел по республике татарстан республикасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   46
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница