Структура основной образовательной программы основного общего образования Целевой разделстраница22/46
Дата09.08.2019
Размер1.42 Mb.
#127061
ТипПояснительная записка
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   46

Кереш( 1 сэг.) БСУ. Кеше тормышында китап. Аңа мэдхия. Д.Гайнетдинованыц "Галищэнап китап"эсэре.

Халык авыз иҗаты( 6 сэг.)

Халык авыз иҗаты. Риваять жанры. Аныңузенчэлеклэре. "Болгар каласының корылуы турында", "Сихерче кыз", "Казан кайда корылган?" риваяте.

СТУ. Казан ханлыгы чорына караган тарихи җырлар. "Сеембикэ китеп бара", "Тоткын Сеембикэ" җыруы.

Эпос-дастаннар. Эдэбият теориясе. "Дик Мэргэн" эсэре.

Эдэбият теориясе.Мэкальлэр Ьэм эйтемнэр. Денья халыклары мэкальлэре.

БСУ ""Куп укыган -куп белер"

Борынгы эдэбият( 1 сэг.) Эсэрлэрнец тематик терлелеге һэм проблематикасы: шэхес Ьэм щэмгыять менэсэбэте, илаһи мэхэббэт һэм щир мэхэббэте. Сэйф Сараиныц тормыш юлы Ьэм ищаты турында кыскача белешмэ. "СеЬэйл вэ Гелдерсен" эсэре.


   1. йез эдэбияты( 1 сэг.) "Мэщмугыл-хикэят"тэн"Солтан Мэхмуд Газнэви һэм уткен сузле,зиЬенле фэкыйрь хикэяте"эсэрлэре.

   2. йез( 1 сэг.) Мэгърифэтчелек чоры эдэбиятыныц узенчэлеклэре. Закир һади. Язучыныц тормыш юлы Ьэм ищаты турында белешмэ. "Мэгъсум" хикэясеннэн езеклэр.

   3. йез татар эдэбияты( 6 сэг.) Чынбарлыкны реалистик һэм романтик чагылдыру узенчэлеклэре. Эдип һэм щэмгыять менэсэбэте Г.Тукай. Шагыйрь нец тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ." Милли моцнар", "Шагыйрь" шигырьлэре.

Дэрдемэнд. Тормыш юлы, иҗаты турында кыскача белешмэ."Видаг""Бэллу" шигырьлэре. Г.ИбраЬимов. Язучыныц тормыш юлы һэм иҗаты турында белешмэ. "Табигать балалары" эсэреннэн эзеклэр. Эдэбият теориясе. Эдэбият һэм сэнгатьнец башка терлэре. Пейзаж.

1920-1930 нчы еллар эдэбияты( 1 сэг.) Һ.Такташ. Тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Алсу" поэмасы. Поэма жанры. Лирик һэм эпик поэма Сугыш чоры эдэбияты( 3 сэг.)Ф.Кэрим. Шагыйрьнец тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ."Бездэ- яздыр..."шигыре, "Кыцгыраулы яшел гармун" эсэре. Г.Кутуй. "Рэссам" хикэясе

Сугыштан соцгы эдэбият( 5 сэг.) Эдэбият һэм сэнгатьнец башка терлэре. С.Хэким. Шагыйрьнец тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Бакчачылар" поэмасы.

Э.Еники. Язучыныц тормыш юлы һэм иҗаты турында белешмэ. "Кем җырлады?" хикэясе. БСУ.Сочинение "Кем җырлады?" хикэясе буенча.

Г.Бэширов. "Менэ сица мэ!" хикэясе. Ир һэм хатын менэсэбэтлэренец катлаулылыгы. Дереслек һэм ялган. Сабырлык.

И.Гази. Язучының тормыш юлы һэм иҗаты турында белешмэ. "Йолдызлы малай" хикэясе. Фашистларныц явызлыгы. Курку хисенеңфашистларга карата нэфрэткэ эверелуе. Малайныц психологик халэте.1960-1980 нче еллар эдэбияты( 5 сэг.)М.МэЬдиев. Язучыныц тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Без - кырык беренче ел балалары" эсэреннэн езеклэр. СТУ.

Г.Эпсэлэмов.Язучыныц тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Мица 19 яшь иде" повесте. Туган ил азатлыгы ечен барган сугыш. Илен саклап һэлак булган солдатлар.

Т.Мицнуллин. Драматургныц тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Монда тудык, монда устек" драмасы. Эдэбият теориясе. Драма жанры.

Хэзерге эдэбият( 3 сэг.)Марсель Галиев "Нигез" повесте. Ф.Урманче. «Нигез» эсэре турында. БСУ. Сочинение. "Мин туган нигез".

Тэржемэ эсэрлэр( 1 сэг.) А.Пушкинныц "Кышкы кич" (М.Садри тэрщемэсе), "Мин яраттым Сезне..." (Н.Акмал тэрщемэсе) шигырьлэре. М.Лермонтовныц "Болытлар" (Э.Давыдов тэрщемэсе)

Йомгаклау( 1 сэг.)

Ел буе уткэннэрне кабатлау. Йомгаклау

8 нче сыйныфныц татар теркемендэ татар эдэбияты буенча укыту фэненец эчтэлеге

Халык авыз ижаты( 2 сэг.)Бэет жанрының халык авыз иҗатында киң кулланылуы. Бэет терлэре. "Сеембикэ бэете". Халыкның авыр, фаҗигале яки келкеле вакыйгаларга багышлап бэетлэр чыгаруы. Бугенге кендэ дэ ищат ителгэн бэетлэр. Авторлары билгеле булган бэетлэр. Р.Фэйзуллин "Пароход бэете". Эдэбият теориясе. Бэет жанры. Аның терлэре.

Менэҗэтлэр. Халык авыз иҗатындагы лирик жанрлар. Аллаһыга мерэҗэгать итеп, генаһлардан арынырга омтылу. Уз-узең белэнсейлэшугэ корылган монолог. Авторлары билгеле булган менэҗэтлэр. Э.Шарифуллина. "Ата хакы, ир хакы" менэҗэте.

Эдэбият теориясе. Менэҗэтлэр. Аларның тематик теркемнэре( туган-ускэн ил, ана Ьэм бала, гомер, яшэу һэм улем турында уйланулар).


    1. йөз эдэбияты( 1 сэг) Сайади. "Бабахан дастаны"ннан езеклэр. Бэхетсез мэхэббэт тарихы. Патша белэн вазир менэсэбэте. Суздэ тормауныц фаҗигале нэтиҗэлэре. Җырларга кучкэн Таһир - Зеһрэ мэхэббэте.

    2. йөз эдэбияты( 1 сэг.).XVШ йез эдэбияты тарихы. Таҗетдин Ялчыголның тормыш юлы һэм иҗаты.

    3. йөз эдэбияты( 1 сэг.) Х1Х йез эдэбияты тарихы.

Акмулла. Тормыш юлы һэм иҗаты турында кыскача белешмэ. Афоризмга эйлэнгэн шигырь юллары."Акмулла арбасы" поэмасы.

    1. йөз башы эдэбияты( 7 сэг.) Габдулла Тукай. Казан чоры иҗаты. "Пар ат" шигыре. Эдипнең Казанга, ашкынып, илһамланып, җирсеп кайтуы. Г.Ибраһимов. "Алмачуар" хикэясе.Бала Һэм ат(колы, тай), ата һэм бала, бала һэм староста арасынлагы менэсэбэт. Уз сузендэ тору һэм тормау мэсьэлэлэре. Закирныц Алмачуарга Ьэм башка атларга менэсэбэте. Җиңу бэясе. Закирның психологик кичерешлэре. Хайваннарны, аеруча атларны ярату хислэре. Шэриф Камал.Тормыш юлы һэм иҗаты турында кыскача белешмэ."Буранда" хикэясе. Ана һэм бала арасындагы катлаулы менэсэбэт.Аныц сэбэплэре.Ана кичерешлэре.Соцарган очрашу.

XX йөз эдэбияты( 11 сэг.).Сибгат Хэким. "Җырларымда телим...", "Клиндерлэр эзлим" шигырьлэре. Фатих Хесни. "Сейлэнмэнгэн хикэя" эсэре. Эдэбият теориясе. Аннотация, рецензия.

Шэйхи Маннур."Муса" романы (өзек). Танылган шагыйрь, Советлар Союзы Герое һэм Ленин премиясе лауреаты Муса Җэлилгэ багышланган романнан өзек.

Гамил Афзал. Тормыш юлы һэм иҗаты турында белешмэ. "Юл газабы", "Йез кабат" эсэрлэре. Эдэбият теориясе. Лирика жанрлары. Мехэммэт МэЬдиев. "Кеше китэ - щыры кала" эсэре. Сугыш алды , сугыш елларында авыл тормышы. Кабатланмас геройлар. Язучыныц уткен теле.

Медэррис Эгълэмов. Шагыйрьнец тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Каеннар илендэ" шигыре. Фоат Садриев. Язучыныц тормыш юлы һэм ищаты турында белешмэ. "Бэхетсезлэр бэхете" трилогиясеннэн езек Ренат Харис. "Ике гел" шигыре. Эдэбият теориясе. Драма жанры.Драма эсэрлэре( 6 сэг.).Мирхэйдэр Фэйзи. Драматургныц тормыш юлы һэм иҗаты. "Галиябану" драмасы.

Туфан.Мицнуллин. Драматургныц тормыш юлы һэм иҗаты турында белешмэ. "Моңлы бер җыр" драмасыннан езек. Авторның Дэлил батырлыгына һэм тормыш юлына багышланган эсэре. Кама Тамагында Туфан Мицнуллин музее. Нури Арсланов. "Унике батыр турында баллада" Эдэбият теориясе. Драма жанры. Реплика. Ремарка.XX гасыр татар шигърияте( 2 сэг.)Татар шигърияте тарихы Кыска шигырьлэр. Р.Фэйзуллин. "Даныцныц ваклыгын сылтама заманга...". Р.Мицнуллин. "Шагыйрьлэрнец туган щирлэре". М.Вэлиев. "Болын" ,"Эни".

Татар хикэялэре( 1 сэг.).Ф.Латыйфи. "Аяклы каза" хикэясе. Р.Мехэммэдиев. "Куцел кузе" хикэясе.

Тэрҗемэ эсэрлэр( 2 сэг.).А.Куприн. "Олеся" (езек). (Рэис Даутов тэрҗемэсендэ Бэйлэнешле сөйлэм устеру( 1 сэг.).Л.Шагыйрьжан.

"Мэктэпкэ мэдхия" шигыре.

Шагыйрьнец ( Г.Тукайның) Казан чоры ищаты турында ищади эш (доклад, реферат, сочинение, проект эше). "Дэннэт - аналарныц аяк астында" темасына проект эше.Фатих Хеснинец "Сейлэнмэгэн хикэя"сенэ аннотация язу. "Галиябану Ьэм Хэлил мэхэббэте" темасына сочинение. "Европада - татар шагыйрьлэре" темасына сочинение.
9 нчы сыйныфның татар твркемендэ татар эдэбияты буенча укыту фэненец эчтэлеге

Борынгы һэм Урта гасырлар тарихы( 1 сэг.) Татар эдэбияты тарихы. Терки-татар эдэбиятыныц чорларга буленеше.Язу барлыкка килу. Беренче язма истэлеклэр. Рун һэм уйгур язулы истэлеклэр.

Исламлашу дэвере төрки эдэбияты( 1 сэг.) Мэхмут Кашгари Ьэм аныц "Диване легатет-терк" хезмэте. Мэдхия Ьэм мэрсия жанрлары тарихы. Алтын Урда дэвере төрки-татар эдэбияты.(1 сэг.) "Идегэй" дастаны. Трагедия. Эдэби тэнкыйть. "Идегэй" - эпос-дастан жанрыныц урнэге. "Идегэй" һэм милли-этник традициялэр.

ХVН-ХVШгасыр төрки-татар эдэбияты. ХVП-ХУШгасыр тврки-татар эдэбияты(1 сэг.).Мэулэ Колый иҗаты.Терки-татар деньясында дини-суфичыл эдэбият.

Х1Хгасыр эдэбияты (1 сэг.)Х1Х гасыр татар эдэбияты тарихы. XIX гасыр поэзиясе.XIX гасыр шагыйрьлэре.


     1. гасыр прозасы( 5 сэг.) Х1Х йезнең икенче яртысында татар прозасы.

Муса Акъегетзадэнең биографиясе. "Хисаметдин менла" романыннан өзек. ЗаЬир Бигиев "Мецнэр, яки гузэл кыз Хэдичэ" эсэре. Кысалы кыйсса. Тартмалы композиция.

БСУ. "Чын Ьэм ялган батырлык" темасына сочинение.Татар драматургиясенец башлангычы( 1 сэг.) Габдрахман Ильясиның "Бичара кыз" драмасы.

     1. гасыр татар эдэбияты. Драма эсэрлэре(8 сэг.)Театр тарихы.Галиэсгар Камалныц тормыш юлы һэм иҗаты. " Беренче театр" эсэре. Комедия. Трагикомедия.Ш.Хесэеновныц тормыш юлы Ьэм ищаты. "Эниемнец ак кулмэге"( "Эни килде") драмасы. БСУ." Ана куцеле - пыяла" темасына сочинение.

XX гасыр эдэбияты( 11 сэг.). Проза Ф.Эмирханныц тормыш юлы һэм иҗаты. "Хэят" повестеннэн езек.Г.ИбраЬимовныц тормыш юлы Ьэм ищаты. "Сею- сэгадэт" эсэреннэн езек.Э.Еникинец "Эйтелмэгэн васыять" эсэре. Г.Эпсэлэмовныц "Ак чэчэклэр" эсэреннэн езек. А. Гыйлэщевнец тормыш юлы Ьэм ищаты. "Домга кен кич белэн " эсэреннэн езек. Р.

Мингалимнец тормыш юлы һэм иҗаты. "Сап-сары көзлэр" хикэясе.БСУ. Э.Еникинен "Эйтелмэгэн васыять" эсэре буенча сочинение язу

Поэзия( 2 сэг.) Персонификация.Гамил Афзалныy "Өф-өф итеп" шигырьлэре. Сатира.Р.Эхмэтжанов "Сандугач керде куцелгэ", "Экияттэн" шигырьлэре.

Тезелмэ эсэрлэр( 1 сэг.). А.Пушкин хэм Г.Тукайнын "Пэйгамбэр" шигырьлэре.

Йомгаклау( 1сэг.)

Ел буе уткэннэрне кабатлау. Йомгаклау


2.2.7. Иностранный язык. Английский язык

Содержание учебного предмета «Английский язык»

5 класс (105 часов)

Содержание курса

Модуль учебника

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. (12 ч).I’m from… (1 ч), My things (1 ч) (Module 2); My family (1 ч), Who is who (1 ч), Famous people (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (5 ч)

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (17 ч).

My collection (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); Weekends (1 ч), English in use 6 (1 ч) (Module 6); Dress right (1 ч), English in use 7 (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it! (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Travel and leisure (1 ч), English in use 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч)

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек(13 ч).

Wake up! (1 ч) (Module 6); Celebrations (1 ч), Master Chef (1 ч), It’s my birthday (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Just a note (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч), Online lessons (2 ч)

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (12 ч).

School! (1 ч), First day! (1 ч), Favourite subjects (1 ч), English in use 1 (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); It’s fun (1 ч) (Module 7); Summer fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч); Video lessons (2 ч)

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 ч).

We learn English (1 ч) (Starter unit); Extensive reading 2 (1 ч) (Module 2); At work (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (3 ч)

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности (20 ч).
At home (1 ч), Move in (1 ч), My bedroom (1 ч), English in use 3 (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч) (Module 3); Amazing creatures (1 ч), At the zoo (1 ч), My pet (1 ч), English in use 5 (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), Furry friends (1 ч) (Module 5); Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); Year after year (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч), The Alaskan Climate (1 ч) (Module 7); Going shopping (1 ч), It was great (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 ч);

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (26 ч).

Schools in England (1 ч) (Module 1); UK souvenirs (1 ч) (Module 2); A Typical English House (1 ч) (Module 3); American TV Families (1 ч) (Module 4); Landmarks (1 ч) (Module 6); Thanksgiving (1 ч), (Module 8); Busy spots in London (1 ч) (Module 9); All aboard (1 ч) (Module 10); School life (1 ч) (Sp on R, Module 1); Our country (1 ч) (Sp on R, Module 2); Homes (1 ч) (Sp on R, Module 3); Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 4); Animals (1 ч) (Sp on R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp on R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp on R, Module 7); Festivals (1 ч) (Sp on R, Module 8); Museums (1 ч) (Sp on R, Module 9); Holidays (1 ч) (Sp on R, Module 10); Home-reading lessons (8 ч)

6 класс (105 часов)

Содержание курса

Модуль учебника

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. (10 ч).

Family members (1 ч), Who are you? (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 7 (1 ч) (Module 7); Home-reading lessons (5 ч)

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.(15 ч).My neighbourhood (1 ч) (Module 2); Free time (1 ч), Game on! (1 ч), Pastimes (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 8 (1 ч) (Module 8); English in use 9 (1 ч) (Module 9); Weekend fun (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч)

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.(14 ч).


Happy times (1 ч) (Module 2); Day in, Day out (1 ч), My favourite day (1 ч), English in use (1 ч) (Module 4); Food and drink (1 ч), On the menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); English in use 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (5 ч)

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.(7 ч).

Extensive reading 4 (1 ч) (Module 4); That’s the rule (1 ч), Rules and regulations (1 ч) (Module 8); Holiday plans (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (3 ч)

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизньвгороде/ всельскойместности.Транспорт. (18 ч).
Extensive reading 1 (1 ч) (Module 1); My place (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), (Module 2); Road safety (1 ч), On the move (1 ч), Hot wheels (1 ч), English in use 3 (1 ч) (Module 3); In the past (1 ч) (Module 7); Shall we...? (1 ч), Across the curriculum 8 (1 ч) (Module 8); What is the weather like? (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (6 ч)

Средства массовой информации.

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.(3 часа)How about...? (1 ч) (Module 4); Home-reading lessons (2 ч)

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. .(38 ч).

My country (1 ч), The United Kingdom (1 ч), Life in Moscow (Sp on R) (1 ч) (Module 1); Famous streets (1 ч), Russian Dachas (Sp on R) (1 ч) (Module 2); Extensive reading 3 (1 ч), Getting around London (1 ч), Moscow’s metro (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Teenage life in Britain (1 ч), My Daily routine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Festive times (1 ч), Let’s celebrate (1 ч), Special days (1 ч), The Highland games (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), White nights in St Petersburg (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Board games (1 ч), Leisure activities (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Halloween spirit (1 ч), Famous firsts (1 ч), Superman (1ч), Toying with the past (1 ч), Alexander Pushkin (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Building Big (1 ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Places to eat in the UK (1 ч), Mushrooms (Sp on R) (1 ч) (Module 9); The Edinburgh experience (1 ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (8 ч); Online classes (1 ч)

7 класс (105 часов)

Содержание курса

Модуль учебника

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями (10 ч).

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), Against all odds (1 ч) (Module 3); English in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч)

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. (22 ч).


Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) (Module 1); Bookworms (1 ч), A classic read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч) (Module 3); The fun starts here! (1 ч) (Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек (18 ч).


Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 ч), Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You are what you eat (1 ч), Idioms and sayings about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, doctor! (1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. (6 ч).

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A whale of a time! (1 ч) (Module 6); Home-reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч)

Окружающий мир.Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности (12 ч).

A city mouse or a country mouse? (1 ч) (Module 1); Predictions (1 ч) (Module 5); Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч), Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч), Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (2 ч)

Средства массовой информации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (17 ч).News stories (1 ч), Did you hear about...? (1 ч), Take action! (1 ч), Teenage magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), Extensive reading 4 (1 ч), School magazine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Gadget madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) (Module 5); Home-reading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч)

Страны изучаемого языка и родная страна

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. (39 ч).Landmarks of the British Isles (1 ч), Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R) (1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); Space museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5); Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of fame (1 ч), Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National Nature Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party time (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10); Home-reading lessons (10 ч); Project-classes (8 ч); Online classes (2 ч)

Каталог: upload -> storage -> org1228 -> files
storage -> Ротавирусная инфекция
storage -> По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
storage -> Положение разработано в соответствии с
storage -> Бронхиальная астма
storage -> Программа по предмету «Музыка» для 7 класса разработана на основе нормативных документов
storage -> Вопросы для диф
storage -> К рабочей программе по химии (профильный уровень) 10-11 класс
storage -> Министерство внутренних дел по республике татарстан республикасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   46
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница