Утверждена приказом Вице-президента Акционерного общества «Национальная компания «Ќазаќстан темір жолы»страница7/8
Дата14.08.2018
Размер1.14 Mb.
#44136
1   2   3   4   5   6   7   8

9. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЫ

(ФОРС-МАЖОР)

  1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау төтенше жағдай салдарынан яғни алдын-ала болжап немесе сақтап қалуға мүмкін емес жағдайлардың нәтижесінде, келісім жасасқанннан кейін болса, Тараптар жауапкершіліктен босатылады. Шарттың орындалу мақсаты үшін төтенше жағдайлар дегеніміз, егер Тарап еңсерілмейтін күш жағдайларын алдын ала болжап немесе төтеп беруге мүмкін емес жағдайда болса, яғни бұған соғыс, ланкестік әрекеттер, көтеріліс, азамматтық тәртіпсіздіктер, найзағай, өрттер, жарылыстар, дауылдар, су тасқындары, басқа да табиғи апаттар немесе табиғи жойқыншылықтар, ереуiл жасау, локауттар, сонымен қатар, мемлекеттік билік органдары шығарған немесе «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының құрамына кіретін компаниялардың шешімдері Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауға мүмкіншілік бермейтін жағдайлар кіреді.

  2. Егер төтенше жағдай Тараптардың біреуіне Шарт міндеттемелерін орындауына кедергі келтірсе, мұндай Тарап Шарт міндеттемелерін орындаудан төтенше жағдайлар тоқтатылғанға дейінгі кезеңге босатылады, яғни мұндай Тарап кідірмей төтенше жағдай жөнінде екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберуге және өзінің шарт міндеттемелерін орындау қабілеттілігін қалпына келтіру үшін екінші Тарапқа залал келтірмейтіндей етіп қажетті шараларды және барабарлық әрекеттерді қолдануға міндетті. Егер төтенше жағдайлар 3 (үш) айдан астам уақытқа созылатын болса, Тараптардың кез келгені екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұзуға құқылы.
9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(ФОРС-МАЖОР)

  1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после его заключения, в результате обстоятельств, которые невозможно было предвидеть или предотвратить разумными мерами. Для целей Договора форс-мажорное обстоятельство означает любое обстоятельство или обстоятельства, которые Сторона, заявляющая об их наступлении, неспособна, предотвратить или преодолеть, и которые, в частности, включают в себя войны, терроризм, восстания, гражданские беспорядки, молнии, пожары, взрывы, бури, наводнения, другие стихийные бедствия или природные катаклизмы, забастовки, локауты, прочие трудовые конфликты либо принятие органом государственной власти или организациями, входящими в группу компаний акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», решений, повлекших за собой невозможность исполнения Договора или иным образом ограничивающих возможности выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  2. Если форс-мажорное обстоятельство препятствует выполнению одной из Сторон любого из своих обязательств по Договору, такая Сторона освобождается от выполнения этого обязательства на период действия Форс-мажорного обстоятельства, препятствующего его выполнению, при условии, однако, что такая Сторона должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о существовании Форс-мажорного обстоятельства и предпринять все необходимые и адекватные действия для сведения к минимуму убытков или ущерба для другой Стороны и для восстановления своей способности выполнять обязательства по Договору. Если возникшие обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне.
10. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

  1. Тараптар Шарт жасауға және орындауға қатысы бар кез-келген ақпаратты, сондай-ақ Шартты орындау мақсатында бір Тараптың екінші Тарапқа берген кез-келген ақпаратын паш етпеуге міндеттенеді және төменде атап көрсетілген жағдайлардан басқа кезде оларды ашуға немесе пайдалануға құқығы жоқ (бұдан әрі – Құпиялы ақпарат): 1) бұған екінші Тараптың жазбаша рұқсаты алынған; 2) бұл Қазақстан Республикасы заңнамасының, қолданыстағы бухгалтерлік есеп-қисап ережелерінің талаптарына сай қажет болғанда немесе аталған ақпаратты сот, өзге де уәкілетті мемлекеттік органының және де «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының ұйымдары құрамына кіретін мекемелердің сұратуымен байланысты болғанда; 3) бұл қызмет сипатымен байланысты және Шарттың тиімді орындалуына қажет болған жағдайларда.

  2. Шарттың мақсаты үшін Құпиялы ақпаратқа мына мәліметтер кірмейді: 1) оларды қолдану немесе жариялау уақытына дейін жалпыға ортақ болып табылатын; 2) жалпыға ортақ болған (Тараптардың оларды заңсыз жариялау немесе қолдану жолынан өзгеше); 3) Тараптарға оларды заңды жолмен алуға рұқсаты және осындай мәліметтерді тарату құқығы бар тұлға (Тараптардан өзге) ұсынған.

  3. Тараптар Құпиялы ақпараттың кез-келген тұлғаларға таратылмауын және оны өз үлестес тұлғаларының, қызметкерлерінің, кеңесшілерінің, агенттері мен өкілдерінің қандай да болмасын мақсатқа қолданбауын, осы бөлімнің қағидалары бойынша мұндай тарату мен қолдануға рұқсат етілгеннен басқа уақытта, қамтамасыз етеді.

  4. Егер Тараптан осы бөлімде көрсетілген себептерге сәйкес Құпиялы ақпаратты ашу қажеттілігі талап етілсе, онда ол оны алушыдан осы ақпаратты таратпау міндеттемесін алу үшін барлық күшін салады.
10.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  1. Стороны обязуются и не имеют прав раскрывать или использовать любую информацию, касающуюся заключения и исполнения Договора, а также любую информацию, предоставленную одной Стороной другой Стороне во исполнение Договора (далее – Конфиденциальная информация), кроме случаев, когда: 1) на это получено письменное согласие другой Стороны;2) это может стать необходимым в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующих правил бухгалтерской отчетности или в связи с истребованием данной информации судом, иным уполномоченным государственным органом, а также организацией, входящей в группу компании акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»; 3) это связано с характером деятельности и необходимо для эффективного исполнения Договора.

  2. Для целей Договора Конфиденциальная информация не включает в себя сведения: 1) являющиеся общедоступными ко времени их использования или разглашения; 2) ставшие общедоступными (иначе, чем путем их незаконного разглашения или использования Сторонами); 3) предоставленные Сторонам лицом (иным, чем Стороны), которому они стали доступны законным путем и у которого имеется право распространять такие сведения.

  3. Стороны обеспечивают нераспространение любым лицам и неиспользование в каких бы то ни было целях Конфиденциальной информации своими аффилиированными лицами, работниками, советниками, агентами и представителями, кроме случаев, когда такое распространение или использование разрешается положениями настоящего раздела.

  4. В случае если от Стороны требуется раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с причинами, указанными в настоящем разделе, то они прилагают все усилия, необходимые для получения обязательств нераспространения такой информации ее получателем.
11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

  1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар оларды соттан тыс жолдармен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

  2. Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіп бойынша Маңғыстау облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралады.
11. Порядок разрешения споров

  1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

  2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, споры рассматриваются в Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
 1. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ

ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ

  1. Шарттың қолданыс мерзімін ұзарту, Ережеде көзделгендей, Шартқа Қосымша келісім жасап, қол қою арқылы жүзеге асырылады.

  2. Шартты орындаудан біржақты бас тартуға немесе оны мерзімінен бұрын біржақты ретте бұзуға Шарттың тармақтарымен ескерілген, кепілдік мерзімі әрекет еткен кезеңде немесе оны қабылдауда анықталған, Жеткізушімен сапасыз Тауарды ауыстырудан бас тартқан, Жеткізушімен Шарт талаптары бұзылған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған негіздерде рұқсат етіледі.

  3. Тапсырыс беруші кез-келген уақытта болжанған күнге 10 (он) күнтізбелік күн бұрын, Жеткізушіге бұл жөнінде хабарлама жібере отырып Шарттан біржақты ретте бас тартуға немесе оны бұзуға құқылы.

  4. Тапсырыс беруші кез-келген уақытта және кез-келген негізде Жеткізушіге жазбаша түрде хабарлама жіберіп, Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауға байланысты барлық шығындарды төлей отырып, Тауар жеткізуді ішінара немесе толық тоқтатуға құқылы.

  5. Тауар жеткізуді тоқтату туралы хабарлама алған кезде, егерде ескертухатта өзге жағдайлар қарастырылмаған болса, Жеткізуші:

1) Тауар жеткізуді ескертухатта көрсетілген күні және көлемде дереу тоқтатады;

2) бұдан кейін тоқтатылған жеткізулерге қатысты ешқандай өтінімдерді орналастырмайды және тоқтатылмағандардан басқа жеткізулерге байланысты қосалқы мердігерлік және/немесе қосалқы жеткізулер туралы шарт жасаспайды.  1. Осы орайда, Жеткізуші, жеткізуге тыйым салынбаған тауарларды жеткізуді жалғастыра береді.

  2. Сатып алушы Жеткізушінің Шарттың 12.5 тармағына сәйкес, ескертухат алғаннан кейін, тауар сатып алу шығындарын немесе Сатып алушының тауар жеткізуді тоқтатуына байланысты шеккен өзге де шығындарын есептемеуге және мұндай шығындарды төлемеуге құқылы.

  3. Сатып алушы Жеткізушіге жазбаша хабарлама жолдау арқылы тауар жеткізуді толық көлемде немесе ішінара кез-келген уақытта қайта жандандыруға құқылы. Жеткізуші тауар жеткізуді қайта жандандыру туралы хабарлама алғаннан кейін мұндай тоқтатылған жеткізулерді Шартта көзделген талаптар мен жеткізу мерзімдеріне сәйкес дереу қалпына келтіруге тиіс. Осы орайда, жеткізу мерзімі жеткізуді жандандыру туралы ескертухат жолданған күннен бастап саналатын болады.
12.СРОК ДЕЙСТВИЯ И

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  1. Продление срока действия Договора допускается в случаях, предусмотренных Правилами, путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

  2. Односторонний отказ от исполнения Договора либо его досрочное расторжение в одностороннем порядке допускается в случаях, предусмотренных Договором, отказа Поставщика от замены некачественного Товара, выявленного в период действия гарантийного срока или при его приемке, нарушения Поставщиком условий Договора, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

  3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора либо расторгнуть его, путем направления Поставщику письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты.

  4. Заказчик вправе, путем направления Поставщику письменного уведомления, в любое время и по любым основаниям приостановить поставку Товара в части, либо в целом, уплатив Поставщику все расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

  5. При получении уведомления о приостановке поставки Поставщик, если иное не предусмотрено в уведомлении:

1) немедленно прекращает поставку в день и в той мере, в какой это указано в уведомлении;

2) не размещает никакие дальнейшие заказы в отношении приостановленной поставки и не заключает договоры о связанном с поставкой субподряде и/или о субпоставке, за исключением тех, на которые не распространяется приостановка.  1. При этом Поставщик продолжает поставлять товар, на который не распространяется приостановление поставки.

  2. В случае, если Поставщиком, после получения уведомления согласно пункту 12.5 Договора, будет произведён закуп товаров или иные расходы, связанные с приостановленной Покупателем поставкой товара, то Покупатель вправе не учитывать и не оплачивать такие расходы, понесенные Поставщиком.

  3. Покупатель вправе в любое время возобновить всю поставку или ее часть путем направления письменного уведомления Поставщику. При получении уведомления о возобновлении поставки, Поставщик незамедлительно должен возобновить такую приостановленную поставку в соответствии с условиями и сроками поставки, предусмотренными Договором. Срок поставки при этом начинает исчисляться с даты уведомления о возобновлении поставки.


13. ЖЕТКІЗУШІНІҢ ТАУАРЛАРДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҮЛЕС БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕСІ

13.1. Жеткізуші Шартқа қол қойған сәтте Шарттың №3 Қосымшасына сай бекітілген пішенде жергілікті үлес жөніндегі ақпаратты ұсынуға міндеттенеді.

13.2. Жеткізілетін Тауарлардың жергілікті құрам үлесі Қазақстан Республикасы инвестиция және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтар №87 Бұйрығымен бекітілген Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде ұйымдардың жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептелуі керек.

13.3. Жеткізуші Тауарлардың жергілікті құрам үлесі туралы дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, Тапсырыс беруші біржақты ретте Шартты орындаудан бас тартуға және шығынның өтелуін талап етуге құқылы

13.4. Жеткізуші жергілікті құрам үлес бойынша көрсетілетін мәліметтерін уақытында бермеген жағдайда Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы құнының 5% мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ әрбір ұзартылған күн үшін Шарттың жалпы құнының 0,1% мөлшерінде өсімақы төлейді.

13.5. Жергілікті құрам үлесі бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін Жеткізуші Шарттың жалпы құнының 5% мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ қазақстандық үлестің орындалмаған әрбір 1% үшін Шарттың жалпы құнының 0,15%, бірақ Шарттың жалпы құнының 15% аспайтын өсімақы төлейді. 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА ПО МЕСТНОМУ СОДЕРЖАНИЮ В ТОВАРАХ

13.1. Поставщик при подписании Договора обязуется предоставить Информацию по доле местного содержания по форме Приложения №3 к Договору.

13.2. Доля местного содержания в поставляемом Товаре должна быть рассчитана в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87.

13.3. В случае предоставления Поставщиком недостоверной Информации по доле местного содержания в Товаре, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

13.4. За несвоевременное предоставление Отчетности по доле местного содержания Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от Общей стоимости Договора, а также пеню в размере 0,1% от Общей стоимости Договора за каждый день просрочки.13.5. За неисполнение обязательств по доле местного содержания Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от Общей стоимости Договора, а также пеню в размере 0,15% от Общей стоимости Договора за каждый 1% невыполненного местного содержания, но не более 15% от Общей стоимости Договора.


14. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР

  1. Шартқа енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар тек жазбаша үлгіде дайындалып, Шартқа қосымша келісім ретінде ресімделіп, Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдары қойылған жағдайда және Ереже талаптарына сәйкес болған кезде ғана рас деп саналады. Енгізілетін өзгертулер мен толықтырулардың жазбаша құжаты әрбір Тарапқа бір-бірден екі түпнұсқалық данада жасалады және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

  2. Шарт аясында немесе оған байланысты бір Тараптың екінші Тарапқа жіберетін барлық хабарламалары мен басқа да құжаттары тиісті болып саналады, егер олар тиісті үлгіде ресімделіп жеткізілген болса, Шартта көрсетілген деректемелер бойынша кейін түпнұсқасы курьер арқылы, тапсырыс хат, экспресс-пошта немесе факс байланысы арқылы жеткізіледі. Хабарламаның жеткізу күні – екінші Тараптың осы құжаттаманы нақты алу күні болып саналады.

  3. Бiрде-бiр Тарап Шарт бойынша өз құқықтары мен мiндеттемелерiн екiншi Тараптың жазбаша келiсiмiнсiз үшiншi тұлғаларға беруге құқы жоқ.

  4. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр Тарапқа бір-бірден, заңдық күші бірдей, 2 (екi) дана етіліп жасалды.

  5. Тараптар бір-біріне күнтізбелік 10 (он) күн ішінде заңды мекен-жайының ауысуы немесе басқа деректемелерінің қандай да болмасын өзгерісі туралы жазбаша хабар беруге міндеттенеді. Тараптармен уақытылы емес (анық емес) хабарлауына байланысты келтірілген залалдар, кінәлі Тарапқа жүктеледі.

  6. Шартпен реттелмеген барлық өзге мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и отвечают требованиям Правил. Письменный документ с изменениями и дополнениями составляется в двух оригиналах-экземплярах по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

  2. Все извещения, уведомления и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Договора или в связи с ним, считаются надлежащими, если оформлены и доставлены надлежащим образом, по реквизитам, указанным в Договоре, посредством курьера, заказным письмом с уведомлением, экспресс – почтой, либо факсимильной связью, с последующим предоставлением оригиналов. Датой доставки извещения или уведомления являться день фактического получения такой документации другой Стороной.

  3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

  4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

  5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о перемене юридического адреса или любом изменении иных реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней. Убытки, понесенные Сторонами в связи с не извещением или несвоевременным таким извещением, возлагаются на виновную Сторону.

  6. По всем иным вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
Приложение №2 к Договору №__________от__________г.Спецификация
Наименование товара

Техническая характеристика (описание) товаров с указанием (СТ РК, ГОСТ/ТУ/СНИП и т. д) *

Ед.
изм.


Кол-во, объем

Цена за ед., без учета НДС, тенге

Сумма

без учета

НДС,

тенге

Сумма

с учетом

НДС,

тенге

Завод-изготовитель

Срок поставки**

Наличие документов при поставке

Сертификат качества

Сертификат происхождения

Сертификат соответствия ***

Паспорт30

45

60

90

1шт


+


2кг


+


3л


+


4т


+


5м


+


Итого
Каталог: zakup -> other -> AjexFileManager -> ajax -> php -> upload -> file -> kudereev
kudereev -> Утверждена приказом Вице-президента Акционерного общества «Национальная компания «Ќазаќстан темір жолы»
kudereev -> Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупке товаров
kudereev -> Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупке товаров
file -> Утверждена приказом Вице-президента Акционерного общества «Национальная компания «Ќазаќстан темір жолы»
file -> Тендерная документация акционерного общества «мангистаумунайгаз» по закупке товаров
file -> Утверждена приказом Вице-президента Акционерного общества «Национальная компания «Ќазаќстан темір жолы»
kudereev -> Утверждена приказом Вице-президента Акционерного общества «Национальная компания «Ќазаќстан темір жолы»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©vossta.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница